കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1,366 1,030 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae 309 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor