കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Chenopodium album L.

 
14,497 11,302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
1,270 986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

 
10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

 
754 551 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria