കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae 11,976 9,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae 540 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

 
Amaranthaceae 111 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

 
Amaranthaceae 411 305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria