കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Cynoglossum creticum Mill.

 
3,637 2,580 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
3,090 2,245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale