കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Cynoglossum creticum Mill.

 
Boraginaceae 2,477 1,760 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
Boraginaceae 2,164 1,561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale