കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyperus eragrostis Lam. LC

 
Cyperaceae 1,284 1,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis

Cyperus esculentus L. LC

 
Cyperaceae 453 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus

Cyperus longus L. LC

 
Cyperaceae 237 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus

Cyperus rotundus L. LC

മുത്തങ്ങ
Cyperaceae 384 278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus