കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Eragrostis barrelieri Daveau

 
Poaceae 23 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri

Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

 
Poaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

 
Poaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana

Eragrostis minor Host

 
Poaceae 124 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor

Eragrostis multicaulis Steud.

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees

 
Poaceae 25 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa