കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Hordeum geniculatum All.

 
Poaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hordeum geniculatum
Hordeum geniculatum
Hordeum geniculatum
Hordeum geniculatum

Hordeum marinum Huds. LC

 
Poaceae 130 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hordeum marinum
Hordeum marinum
Hordeum marinum
Hordeum marinum

Hordeum murinum L. LC

 
Poaceae 3,904 3,305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hordeum murinum
Hordeum murinum
Hordeum murinum
Hordeum murinum

Hordeum vulgare L.

ബാർളി
Poaceae 1,834 1,592 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare