കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 6,232 4,967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 1,014 768 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia foemina
Lysimachia foemina
Lysimachia foemina
Lysimachia foemina

Lysimachia linum-stellatum L.

 
Primulaceae 122 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum

Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia minima
Lysimachia minima
Lysimachia minima
Lysimachia minima

Lysimachia vulgaris L. LC

ലിസിമചിയ വൽഗാരിസ്
Primulaceae 5,232 4,102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris