കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae 21 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida