കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Malva alcea L.

 
12,911 10,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
161 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
5,365 3,750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
1,165 789 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow
5,546 4,266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
177 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
2,818 2,319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
50 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn.

 
47 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva setigera
Malva setigera
Malva setigera
Malva setigera

Malva sylvestris L.

 
26,653 21,669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
401 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
2,786 2,233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
233 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata