കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Narcissus papyraceus Ker Gawl.

 
Amaryllidaceae 598 480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus

Narcissus tazetta L.

നാർസിസസ് ടസെറ്റ
Amaryllidaceae 1,407 1,216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta