കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

 
Solanaceae 1,534 1,159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes