കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Omphalodes linifolia (L.) Moench

 
Boraginaceae 100 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia