കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Omphalodes linifolia (L.) Moench

 
124 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia