കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood

 
Caryophyllaceae 79 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia nanteuilii
Petrorhagia nanteuilii
Petrorhagia nanteuilii
Petrorhagia nanteuilii

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood

 
Caryophyllaceae 680 439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia prolifera

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

 
Caryophyllaceae 948 704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga

Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood

 
Caryophyllaceae 32 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia velutina
Petrorhagia velutina
Petrorhagia velutina
Petrorhagia velutina