കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Picris hieracioides Sibth. & Sm.

 
Asteraceae 1,072 682 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides

Picris pauciflora Willd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Picris pauciflora

Picris rhagadioloides (L.) Desf.

 
Asteraceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picris rhagadioloides
Picris rhagadioloides
Picris rhagadioloides
Picris rhagadioloides