കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 14,336 11,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale