കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Symphytum officinale L.

 
18,034 14,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale