പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

11,919 10,124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

280 241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

1,487 1,177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

69,761 54,461 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

16,379 14,000 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

2,582 1,729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

4,409 4,017 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

7,540 5,867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

48,503 36,389 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

64,308 52,408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

31,962 25,085 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

421 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,46,681 1,05,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

58,365 49,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

78 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

8,898 7,230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

30,056 26,443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

25,365 21,649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

3,501 2,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

9,574 7,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

4,696 3,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,01,392 84,461 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

13,514 10,281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

7,12,632 5,49,149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

262 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

24,464 19,958 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

472 326 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

2,157 1,868 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

21,340 17,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

49,869 37,555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

23,576 18,087 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

1,184 777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,15,807 91,470 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,79,451 1,32,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,905 1,668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

879 702 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

6,617 5,210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

40 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

12,862 11,293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

445 346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycanthaceae

Calycanthaceae

1,371 1,092 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

64,851 49,915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

16,559 13,174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,648 6,361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

1,905 1,486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

1,13,427 86,664 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

1,43,662 1,10,802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

970 595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

22,576 18,421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

187 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...