പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

15,786 13,280 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

402 332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

2,119 1,679 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

89,867 69,807 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

22,296 18,837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

3,234 2,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

6,168 5,599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

9,753 7,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

67,160 50,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

83,899 68,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

42,706 33,571 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

644 524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,89,284 1,36,189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

75,598 63,261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

119 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

11,502 9,260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

38,918 34,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

32,924 27,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

4,746 3,243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

13,046 9,906 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

5,959 4,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,34,615 1,11,830 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

17,056 13,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

9,26,009 7,13,435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

326 225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

30,983 25,055 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

651 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

3,791 3,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

29,682 23,503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

66,966 50,454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

32,167 24,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

1,569 1,060 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,50,813 1,18,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

2,37,585 1,75,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

2,427 2,125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

1,154 924 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

8,561 6,788 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

48 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

16,804 14,639 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

596 478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycanthaceae

Calycanthaceae

2,034 1,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

82,631 63,671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

21,719 17,262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,716 8,058 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

2,726 2,110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

1,49,314 1,13,672 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

1,82,247 1,40,620 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,259 834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

29,091 23,752 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

231 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...