പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia

Abelia

3,875 3,031 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abies

Abies

5,143 3,535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Abutilon

Abutilon

2,735 2,172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

6,820 4,852 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Acalypha

Acalypha

398 302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthoprasium

Acanthoprasium

38 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthorrhinum

Acanthorrhinum

18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

85 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

9,170 7,760 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acer

Acer

62,759 49,615 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 26
Achillea

Achillea

30,829 25,216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 28
Achnatherum

Achnatherum

129 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Achyranthes

Achyranthes

454 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aciphylla

Aciphylla

21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acis

Acis

316 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acmispon

Acmispon

19 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aconitum

Aconitum

6,450 4,819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aconogonum

Aconogonum

191 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acorus

Acorus

276 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actaea

Actaea

626 404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actinidia

Actinidia

1,459 1,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenocarpus

Adenocarpus

506 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Adenophora

Adenophora

47 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostyles

Adenostyles

2,524 1,772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adhatoda

Adhatoda

192 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,184 1,840 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Adonis

Adonis

1,941 1,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Adoxa

Adoxa

346 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegilops

Aegilops

848 586 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aegopodium

Aegopodium

6,374 5,087 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

103 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeonium

Aeonium

6,197 5,556 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 30
Aeschynomene

Aeschynomene

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aesculus

Aesculus

12,267 9,435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aethionema

Aethionema

335 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aethusa

Aethusa

792 511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agapanthus

Agapanthus

6,688 5,784 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Agastache

Agastache

104 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

39 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agave

Agave

6,825 6,010 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ageratina

Ageratina

308 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratum

Ageratum

1,717 1,490 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agrimonia

Agrimonia

6,829 4,930 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agropyron

Agropyron

59 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

2,427 2,030 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agrostis

Agrostis

1,312 924 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Aichryson

Aichryson

189 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ailanthus

Ailanthus

6,516 4,878 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aira

Aira

453 291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Airopsis

Airopsis

22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...