പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

+ Laburnocytisus

+ Laburnocytisus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
+ Pyrocydonia

+ Pyrocydonia

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Abelia

Abelia

5,787 4,429 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abies

Abies

7,551 5,130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 22
Abutilon

Abutilon

3,782 3,026 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

9,899 7,183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Acalypha

Acalypha

640 510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthoprasium

Acanthoprasium

38 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthorrhinum

Acanthorrhinum

24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

88 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

12,285 10,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acer

Acer

85,011 66,836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 27
Achillea

Achillea

39,123 31,721 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 28
Achnatherum

Achnatherum

225 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Achyranthes

Achyranthes

610 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aciphylla

Aciphylla

27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acis

Acis

362 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acmispon

Acmispon

22 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aconitum

Aconitum

8,399 6,302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aconogonum

Aconogonum

328 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acorus

Acorus

403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actaea

Actaea

862 570 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actinidia

Actinidia

2,131 1,689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenocarpus

Adenocarpus

681 311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Adenophora

Adenophora

50 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostyles

Adenostyles

3,313 2,351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adhatoda

Adhatoda

375 294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,836 2,361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Adonis

Adonis

2,449 1,650 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Adoxa

Adoxa

483 356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegilops

Aegilops

1,006 706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aegopodium

Aegopodium

8,438 6,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

110 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeonium

Aeonium

8,654 7,777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 30
Aeschynomene

Aeschynomene

16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aesculus

Aesculus

16,943 12,886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aethionema

Aethionema

409 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aethusa

Aethusa

1,111 744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agapanthus

Agapanthus

9,003 7,736 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Agastache

Agastache

196 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

73 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agave

Agave

9,332 8,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ageratina

Ageratina

528 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratum

Ageratum

2,645 2,266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agrimonia

Agrimonia

8,764 6,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agropyron

Agropyron

80 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

2,929 2,433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agrostis

Agrostis

1,747 1,239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Aichryson

Aichryson

306 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Ailanthus

Ailanthus

8,764 6,617 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...