പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciphylla

Aciphylla

21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aegopodium

Aegopodium

6,433 5,139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aethusa

Aethusa

822 532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammi

Ammi

784 569 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammoides

Ammoides

20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anethum

Anethum

1,380 1,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Angelica

Angelica

6,594 4,502 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Anthriscus

Anthriscus

13,531 10,038 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Apium

Apium

1,100 869 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arracacia

Arracacia

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artedia

Artedia

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Astrantia

Astrantia

4,238 3,292 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Astydamia

Astydamia

73 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Athamanta

Athamanta

162 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Azorella

Azorella

14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Berula

Berula

432 285 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bifora

Bifora

148 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bolax

Bolax

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bowlesia

Bowlesia

190 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bunium

Bunium

111 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Bupleurum

Bupleurum

3,658 2,086 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 25
Cachrys

Cachrys

42 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Caropsis

Caropsis

57 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carum

Carum

496 343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caucalis

Caucalis

194 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centella

Centella

382 343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cervaria

Cervaria

423 221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chaerophyllum

Chaerophyllum

4,601 2,848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Cicuta

Cicuta

309 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Conium

Conium

4,861 3,756 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Conopodium

Conopodium

961 598 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Coriandrum

Coriandrum

1,761 1,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coristospermum

Coristospermum

120 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Crithmum

Crithmum

3,936 2,927 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cryptotaenia

Cryptotaenia

123 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cuminum

Cuminum

17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyclospermum

Cyclospermum

101 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Daucus

Daucus

18,177 14,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Dethawia

Dethawia

45 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Deverra

Deverra

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichoropetalum

Dichoropetalum

84 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Distichoselinum

Distichoselinum

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dorema

Dorema

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Drusa

Drusa

43 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinophora

Echinophora

599 311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elaeoselinum

Elaeoselinum

21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Endressia

Endressia

31 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epikeros

Epikeros

84 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eryngium

Eryngium

9,740 7,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 30
Falcaria

Falcaria

488 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...