പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacamptis

Anacamptis

15,468 12,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Cephalanthera

Cephalanthera

6,487 4,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chamorchis

Chamorchis

74 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corallorhiza

Corallorhiza

111 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cypripedium

Cypripedium

1,043 630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dactylorhiza

Dactylorhiza

15,198 11,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 22
Epipactis

Epipactis

6,328 4,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Epipogium

Epipogium

96 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gennaria

Gennaria

134 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Goodyera

Goodyera

241 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gymnadenia

Gymnadenia

4,568 3,468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Habenaria

Habenaria

30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hammarbya

Hammarbya

24 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Herminium

Herminium

57 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Himantoglossum

Himantoglossum

7,902 6,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Limodorum

Limodorum

1,966 1,503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Liparis

Liparis

168 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malaxis

Malaxis

43 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Neotinea

Neotinea

2,426 1,831 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Neottia

Neottia

3,441 2,392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ophrys

Ophrys

18,106 12,628 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 80
Orchis

Orchis

20,637 15,765 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 22
Platanthera

Platanthera

3,433 2,479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Pseudorchis

Pseudorchis

510 318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Serapias

Serapias

4,007 2,753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Spiranthes

Spiranthes

797 528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Traunsteinera

Traunsteinera

505 346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
x Gymnanacamptis

x Gymnanacamptis

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
x Orchidactyla

x Orchidactyla

16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
x Pseudadenia

x Pseudadenia

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
x Serapicamptis

x Serapicamptis

11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4