പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

7,190 4,874 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 22
Cedrus

Cedrus

9,944 6,558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Keteleeria

Keteleeria

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Larix

Larix

4,625 3,233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Picea

Picea

14,286 10,244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 24
Pinus

Pinus

30,109 20,548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 57
Pseudolarix

Pseudolarix

59 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pseudotsuga

Pseudotsuga

2,817 1,974 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Tsuga

Tsuga

1,579 1,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4