പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

jacquelinr sicaud
jacquelinr sicaud 1 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുറംതൊലി
bark
Ariane Moder
Ariane Moder 4 ഡിസം. 2022

Prunus armeniaca L.

ആപ്രിക്കോട്ട് Rosaceae

Prunus armeniaca പുറംതൊലി
bark
Prunus armeniaca ഇല
leaf
Kevin Conroy
Kevin Conroy 4 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
ഇല
leaf
മറ്റ്

+1

other
perfidus
perfidus 4 ഡിസം. 2022

Teucrium chamaedrys L.

ട്യൂക്രിയം ചമീഡ്രിസ് Lamiaceae

Teucrium chamaedrys ഇല
leaf
Loading...