പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

huy HO
huy HO 1 ജൂലൈ. 2017

Ephedra distachya L.

എഫിഡ്ര ഡിസ്റ്റാച്യയ Ephedraceae

Ephedra distachya മറ്റ്
other
Ephedra distachya പുഷ്പം
flower
Gregor B.
Gregor B. 5 ഡിസം. 2021

Dahlia pinnata Cav.

ഡാലിയ പിന്നറ്റ Asteraceae

Dahlia pinnata പുഷ്പം
flower
Sabine Kuesters
Sabine Kuesters 9 ഒക്ടോ. 2021

Artemisia schmidtiana

 

ഇല
leaf
Loading...