പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder 4064 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill. 2323 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba x Abies nordmanniana 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cephalonica J.W.Loudon 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière 21 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Abies holophylla Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies kawakamii (Hayata) T.Itô 9 ചിത്രങ്ങൾ
Abies koreana E.H.Wilson 269 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nebrodensis Mattei 9 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nordmanniana (Steven) Spach 488 ചിത്രങ്ങൾ
Abies numidica Lannoy ex Carrière 66 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pinsapo Boiss. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder 104 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sibirica Ledeb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 988 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1792 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon vitifolium (Cav.) C.Presl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cultriformis A.Cunn. ex G.Don 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3015 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens (J.C.Wendl.) Willd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia doratoxylon A.Cunn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 200 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R.Br. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pravissima F.Muell. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia raddiana Savi 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia salicina Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia verticillata (L'Hér.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha virginica L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthoprasium frutescens Spenn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus arboreus Forssk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 8158 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Acer buergerianum Miq. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10814 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cappadocicum Gled. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acer davidii Franch. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Acer griseum (Franch.) Pax 387 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Acer neapolitanum Ten. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 8861 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 7349 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pictum Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 9428 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 12508 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 3866 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 4629 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharum Marshall 389 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sempervirens L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum L. 1338 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x bornmuelleri Borbás 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x coriaceum Bosc ex Tausch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x guyotii Beauverd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x hybridum Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x peronai Schwer. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea atrata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea barrelieri (Ten.) Sch.Bip. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea chamaemelifolia Pourr. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clavennae L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clypeolata Sibth. & Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea coarctata Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea collina Becker ex Rchb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea erba-rotta All. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3020 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ligustica All. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea macrophylla L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo 449 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20927 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea mucronulata Bertol. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nana L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nobilis L. 2080 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea odorata L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea oxyloba (DC.) Sch.Bip. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea pannonica Scheele 8 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea pratensis Sauker & R. Länger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 1685 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea roseo-alba Ehrend. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea setacea Waldst. & Kit. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea tenorei Grande 17 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea tomentosa L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski 2 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla aurea W.R.B.Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla colensoi Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla squarrosa J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Herb. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Acis fabrei (Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo 32 ചിത്രങ്ങൾ
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo 97 ചിത്രങ്ങൾ
Acis rosea (F.Martin) Sweet 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acmispon americanus (Nutt.) Rydb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum anthora L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 4097 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Aconogonum alpinum (All.) Schur 194 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea spicata L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 867 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus anisochilus Boiss. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay 215 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus decorticans Boiss. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus foliolosus DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus hispanicus DC. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus viscosus Webb & Berthel. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora liliifolia (L.) DC. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. 1205 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Adhatoda vasica Nees 196 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum reniforme L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis dentata Delile 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis distorta Ten. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis pyrenaica DC. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L. 612 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops biuncialis Vis. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops crassa Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 540 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ligustica (Savign.) Coss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops speltoides Tausch 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 6416 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum Bañares 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium calderense 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense Webb & Berthel. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 731 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium cuneatum Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium decorum Webb ex Bolle 240 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glandulosum Webb & Berthel. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glutinosum Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium goochiae (Webb & Berthel.) Webb & Berthel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 2482 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium holochrysum Webb & Berthel 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger 68 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium leucoblepharum Webb ex A.Rich. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lindleyi Webb & Berthel. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium mascaense D.Bramwell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium nobile (Praeger) Praeger 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium palmense Webb 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium percarneum (R.P.Murray) J.Pitard & L.Proust 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium pseudourbicum Bañares 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust 54 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium simsii (Sweet) Stearn 132 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium smithii Webb & Berthel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium subplanum Praeger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme Webb & Berthel. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium undulatum Webb & Berthel. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium valverdense (Praeger) Praeger 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium vestitum Svent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium virgineum Webb 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus carnea Hayne 1461 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus flava Sol. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 8961 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter 561 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema saxatile (L.) R.Br. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema thomasianum J.Gay 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus F.M.Leight. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus inapertus Beauverd 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 5960 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus umbellatus L'Hér. 811 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 106 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4970 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Agave bracteosa S.Watson ex Engelm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agave fourcroydes Lem. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Agave salmiana Otto 36 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 6603 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia procera Wallr. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma gracile Boiss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis alpina Scop. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis curtisii Kerguélen 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis exarata Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis marysae-tortiae Portal 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis rupestris All. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis schleicheri Jord. & Verl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis x fouilladeana Lambinon & Verloove 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson divaricatum (Lowe) Praeger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 147 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson parlatorei Bolle 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson punctatum Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson tortuosum Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6631 ചിത്രങ്ങൾ
Aira armoricana F.Albers 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 53 ചിത്രങ്ങൾ
Aira multiculmis Dumort. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aira provincialis Jord. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aira tenorei Guss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoanthemum hispanicum (L.) H.E.K.Hartmann 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga genevensis L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga iva (L.) Schreb. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga orientalis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga pyramidalis L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13435 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga x hybrida A.Kern. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata Decne. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 7439 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea biennis Winterl 290 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9287 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea setosa (Boiss.) Alef. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla acutiloba Opiz 166 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpigena Buser 81 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 861 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla amphisericea Buser 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla catalaunica Rothm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla cinerea Buser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla colorata Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla conjuncta Bab. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla coriacea Buser 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla crinita Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla demissa Buser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla filicaulis Buser 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla fissa Günther & Schummel 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flabellata Buser 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flexicaulis Buser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glabra Neygenf. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glacialis Buser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glaucescens Wallr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla heteropoda Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hybrida (L.) L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla incisa Buser 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla inconcinna Buser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 1341 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla monticola Opiz 258 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla nitida Buser 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pallens Buser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pentaphyllea L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla petiolulans Buser 17 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla saxatilis Buser 64 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla splendens H.Christ ex Favrat 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla straminea Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla strigosula Buser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subglobosa 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subsericea Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla transiens (Buser) Buser 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla vetteri Buser 28 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla xanthochlora Rothm. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma lanceolatum With. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna lutea Moris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna matthioli Tausch 314 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna orientalis Boiss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus dichotomus Cass. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 14212 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acutiflorum Loisel. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Allium angulosum L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ascalonicum L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum sensu Chabert 81 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum x Allium polyanthum 62 ചിത്രങ്ങൾ
Allium carinatum L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaemoly L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Allium coloratum Spreng. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum Guss. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum x Allium porrum 19 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cyrilli Ten. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ericetorum Thore 178 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flexum Waldst. & Kit. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allium guttatum Steven 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium insubricum Boiss. & Reuter 24 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lineare L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allium longispathum D.Delaroche 44 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lusitanicum Lam. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Allium massaessylum Batt. & Trab. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moschatum L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Allium narcissiflorum Vill. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1478 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri 30 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 197 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parciflorum Viv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pendulinum Ten. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pyrenaicum Costa & Vayr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 1768 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Allium savii Parl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Allium saxatile M.Bieb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scaberrimum J.Serres 24 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorzonerifolium DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium senescens L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siculum Ucria 292 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1466 ചിത്രങ്ങൾ
Allium strictum Schrad. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Allium suaveolens Jacq. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subvillosum Salzm. ex Schult.f. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 97 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 1834 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Spreng. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ursinum L. 4706 ചിത്രങ്ങൾ
Allium victorialis L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 1674 ചിത്രങ്ങൾ
Allium x proliferum (Moench) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina muelleriana (Miq.) L.A.S.Johnson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus fragilis Christenh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus guanchicus (Bolle) Christenh. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus hispanicus (Mett.) Christenh. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus persicus (Bory) Christenh. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus tinaei (Tod.) Christenh. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch 796 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula x Alnus incana 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 8540 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1081 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rubra Bong. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus subcordata C.A.Mey. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus x spaethii Callier 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2749 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aristata Haw. 2436 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe brevifolia Mill. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe humilis (L.) Mill. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2379 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mitriformis Mill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe perfoliata L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe plicatilis (L.) Mill. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striata Haw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striatula Haw. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe succotrina All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe variegata L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6620 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe x principis (Haw.) Stearn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus bulbosus Gouan 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus gerardi Vill. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria aurea Graham 4302 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria ligtu L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera paronychioides A.St.-Hil. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera tenella Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Althenia filiformis Petit 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssoides utriculata (L.) Medik. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum argenteum All. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum bertolonii Desv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum corsicum Duby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum cuneifolium Ten. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum linifolium Stephan ex Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum loiseleurii P.Fourn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum minutum Schltdl. ex DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum murale Waldst. & Kit. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum orophilum Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum ovirense A.Kern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum robertianum Bernard, Godr. & Gren. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum scutigerum Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium Desf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolphi 89 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 213 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus polygonoides L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus thunbergii Moq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2327 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2632 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosina bassii L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 3344 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 991 ചിത്രങ്ങൾ
Amomyrtus luma (Molina) D.Legrand & Kausel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz 161 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia intermedia Fisch. & C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia micrantha Suksd. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis champagneuxii (Barnéoud) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 147 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis collina (Banks & Sol.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 90 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 326 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman 269 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 608 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis longicornu (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 56 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 2647 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis morio x Anacamptis papilionacea 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 154 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 722 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis picta (Loisel) R.M.Bateman 72 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 8252 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x alata (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x gennarii (Rchb.f.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x laniccae (Braun-Blanq.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x menosii (C.Bernard & G.Fabre) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x parvifolia (Chaub.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus homogamos (Maire) Humphries 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus pyrethrum DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris foetida L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis triplinervis (Sims) Sims ex C.B.Clarke 144 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum corsicum Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum laxiflorum Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierachuntica Crantz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aegyptiaca (L.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aggregata Lehm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa calcarea Boiss. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa crispa Viv. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa italica Retz. 1688 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa leptophylla W.D.J.Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa littorea Moris 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa ochroleuca M.Bieb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 2366 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis x Anchusa undulata subsp. hybrida 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa procera Besser ex Link 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusella cretica (Mill.) Bigazzi, E.Nardi & Selvi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusella variegata (L.) Bigazzi, E.Nardi & Selvi 23 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium psammophilum Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardii Vitman 127 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace adfinis Biroli 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace alpina (L.) Lam. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace carnea L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chaixii Gren. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chamaejasme Wulfen 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace ciliata DC. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace cylindrica DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace halleri L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace hausmanni Leyb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace helvetica (L.) All. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace lactea L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace obtusifolia All. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pubescens DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pyrenaica Lam. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace vandellii (Turra) Chiov. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace villosa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace vitaliana (L.) Lapeyr. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala glandulosa Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 2239 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala pinnatifida W.T.Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala ragusina L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone alpina L. 3689 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone apennina L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone baldensis L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 1401 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2056 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone halleri All. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hepatica L. 5637 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine 6063 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone montana Hoppe 85 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone narcissiflora L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L. 10219 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone palmata L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pratensis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pulsatilla L. 2165 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 1538 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone rubra Lam. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone scherfelii Ullep. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone sylvestris L. 1240 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone trifolia L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vernalis L. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone x hybrida Paxton 79 ചിത്രങ്ങൾ
Anemonella thalictroides (L.) Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica archangelica L. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica atropurpurea L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica gigas Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica heterocarpa J.Lloyd 64 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pachycarpa Lange 10 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica polymorpha Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica razulii Gouan 124 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 5384 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev 737 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha madritensis (L.) Nevski 259 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rigida (Roth) Hyl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rubens (L.) Nevski 238 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha sterilis (L.) Nevski 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha tectorum (L.) Nevski 176 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 165 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2102 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chia L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chrysantha J.Gay 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cretica L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis hyalina DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis maritima L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis punctata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis ruthenica M.Bieb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis secundiramea Biv. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tomentosa L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis urvilleana (DC.) Sommier & Caruana 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum baeticum Steud. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 2137 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum ramosum L. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M.Bieb. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 12292 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff 98 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cornicina L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cytisoides L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hamosa Desf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hermanniae L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis lotoides L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 867 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis ramburii Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 4854 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria insularis Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum australe Rothm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum charidemi Lange 90 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum graniticum Rothm. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum litigiosum Pau 123 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9014 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum molle L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum sempervirens Lapeyr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum siculum Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anvillea radiata Coss. & Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Apera interrupta (L.) P.Beauv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes cornucopioides Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 2764 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Apollonias barbujana (Cav.) Bornm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L.f. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aposeris foetida (L.) Less. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes 3422 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia x Aptenia haeckeliana 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia alpina L. 909 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia atrata W.D.J.Koch 864 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bernardii Gren. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bertolonii Schott 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia dumeticola Jord. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia einseleana F.W.Schultz 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia hirsutissima Timb.-Lagr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia nigricans Baumg. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pyrenaica DC. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia reuteri Boiss. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia viscosa Gouan 75 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 14399 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée 248 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz 41 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz 57 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis allionii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis auriculata Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis bellidifolia Crantz 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caerulea (All.) Haenke 54 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caucasica Willd. ex Schltdl. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis ciliata Clairv. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis collina Ten. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis nova Vill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis parvula L.M.Dufour 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis scabra All. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis serpillifolia Vill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis soyeri Reut. & A.L.P.Huet 42 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis verna (L.) R.Br. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis vochinensis Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes webbianum (A.Br.) Schelpe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 234 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 2867 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 1673 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus andrachne L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus canariensis Duhamel 145 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 8741 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus x andrachnoides Link 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 109 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5499 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 7795 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium nemorosum Lej. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium tomentosum Mill. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weiss 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 713 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis acaulis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aremonia agrimonoides (L.) DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria balearica L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria bertolonii Fiori 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria biflora L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ciliata L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria cinerea DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria controversa Boiss. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria erinacea Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria gothica Fr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria grandiflora L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispanica Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispida L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte 35 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria modesta Dufour 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria montana L. 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria multicaulis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria provincialis Chater & G.Halliday 109 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria pungens Clem. ex Lag. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria purpurascens Ramond ex DC. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria querioides Willk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria tetraquetra L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 2527 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum (Link) Humphries 20 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii (Balb. ex Pers.) Humphries 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum dissectum Lowe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum filifolium (Sch.Bip.) Humphries 8 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb 34 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Webb 769 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum gracile Sch.Bip. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum maderense (D.Don) Humphries 18 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe 18 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum vicentii Santos & Feria 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball 521 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum proboscideum (L.) Savi 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum simorrhinum Durieu 87 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida congesta Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia altissima Desf. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia baetica L. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bianorii Pau & Sennen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 1685 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clusii Lojac. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 170 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pallida Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 152 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link 18 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alpina Willd. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria arenaria (Pers.) Schult. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria belgenciensis Donad. ex Kerguélen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria bubanii G.H.M.Lawr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria capitella Pau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria euscadiensis Donad. & Vivant 9 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria girardii (Bernis) Litard. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria leucocephala Salzm. ex W.D.J.Koch 24 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria macrophylla Boiss. & Reut. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria malinvaudii H.J.Coste & Soulié 41 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima Willd. 1963 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria muelleri A.L.P.Huet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria multiceps Wallr. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pubinervis Boiss. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link 143 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria ruscinonensis Girard 77 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria sardoa Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria soleirolii (Duby) Godr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria vulgaris Willd. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens Coss. & Kralik 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica montana L. 2392 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 71 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Medik. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 1436 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia prunifolia (Marshall) Rehder 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 805 ചിത്രങ്ങൾ
Artedia squamata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia alba Turra 390 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1602 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arborescens L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia armeniaca Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia atrata Lam. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia austriaca Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia borealis Pall. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia caerulescens L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia chamaemelifolia Vill. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia eriantha Ten. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia genipi Weber 123 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia glacialis L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia herba-alba Asso 221 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia insipida Vill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia maritima L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel 42 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia nitida Bertol. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ramosa Buch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia thuscula Cav. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia umbelliformis Lam. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vallesiaca All. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 594 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10153 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch 159 ചിത്രങ്ങൾ
Arum cylindraceum Gasp. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 9643 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum var. neglectum x Arum maculatum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum x Arum maculatum 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 4043 ചിത്രങ്ങൾ
Arum pictum L.f. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria argenteostriata (Regel) Vilm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria fortunei (van Houtte) Rivière & C.Rivière 39 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria ragamowskii (Nichols) Pfitzer 19 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria simonii (Carrière) Riviere & C.Riviere 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo mediterranea Danin 36 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo micrantha Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo plinii Turra 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asarina erubescens (D.Don) Pennell 108 ചിത്രങ്ങൾ
Asarina procumbens Mill. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum europaeum L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias syriaca L. 2288 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 1954 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus arborescens Willd. ex Schult.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 140 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1859 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus maritimus (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus nesiotes Svent. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus pastorianus Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus plocamoides Webb 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus scoparius Lowe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1907 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus stipularis Forssk. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus tenuifolius Lam. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus umbellatus Link 70 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula aristata L.f. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula capillacea (Lange) R.Vilm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula gussonei Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hexaphylla All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirsuta Desf. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirta Ramond 72 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula laevigata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula occidentalis Rouy 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula purpurea (L.) Ehrend. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula pyrenaica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula taurina L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula tinctoria L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus acaulis Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 3148 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire 64 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus cerasiferus J.Gay 522 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus macrocarpus Parl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ramosus L. 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 927 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adulterinum Milde 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aureum Cav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach, K.Rasbach & Reichst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium balearicum Shivas 25 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ceterach L. 1287 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneifolium Viv. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium fissum Kit. ex Willd. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium fontanum (L.) Bernh. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium foreziense Legrand 53 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hemionitis L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hispanicum (Coss.) Greuter & Burdet 50 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lepidum C.Presl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lolegnamense (Gibby & Lovis) Viane 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium majoricum Litard. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium marinum L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1266 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium obovatum Viv. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium onopteris L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sagittatum (DC.) Bange 76 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 3361 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium seelosii Leyb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3159 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x alternifolium Wulfen 52 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x centovallense D.E.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x clermontae Syme 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x costei Litard. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x hybridum (Milde) Bange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x javorkae Kümmerle 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x lessinense Vida & Reichst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x pagesii Litard. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2022 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 1683 ചിത്രങ്ങൾ
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus graveolens Less. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecuroides L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecurus Pall. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alpinus L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus armatus Willd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus australis (L.) Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus austriacus Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus baionensis Loisel. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus balearicus Chater 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cicer L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus clusianus Soldano 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crenatus Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cymbicarpos Brot. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus danicus Retz. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus depressus L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 93 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus epiglottis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus exscapus L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus frigidus (L.) A.Gray 35 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus genargenteus Moris 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glaux L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos L. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus granatensis Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus greuteri Bacch. & Brullo 38 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hispanicus Coss. ex Bunge 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus huetii Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hypoglottis L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus incanus L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus leontinus Wulfen 28 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monspessulanus L. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus nevadensis Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus onobrychis L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus oxyglottis Steven 10 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 72 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus penduliflorus Lam. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sempervirens Lam. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus siculus Biv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus solandri Lowe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus stella Gouan 88 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus terraccianoi Vals. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tragacantha L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus vesicarius L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia bavarica F.W.Schultz 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia carniolica Wulfen 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia major L. 3818 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia maxima Pallas 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia minor L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Astydamia latifolia Baill. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta cretensis L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta sicula L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 102 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2149 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium niponicum (Mett.) Hance 3 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium x reichsteinii Schneller & Rasbach 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atocion armeria (L.) Raf. 1347 ചിത്രങ്ങൾ
Atocion rupestre (L.) B.Oxelman 506 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 16 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis delicatula Batt. ex L.Chevall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis humilis L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis preauxiana Sch.Bip. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis serratuloides Sieber ex Cass. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula Edmondston 77 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glauca L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex longipes Drejer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex micrantha Ledeb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex muelleri Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex sagittata Borkh. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata Moq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex suberecta Verd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tornabenei Tineo 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex x gustafssoniana Tascher. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atropa belladonna L. 2281 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta columnae Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 2688 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 2895 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia petraea (Ard.) Schur 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1367 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia sinuata (L.) Griseb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Avellinia festucoides (Link) Valdés & H.Scholz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 720 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena canariensis Baum, Rajhathy & Sampson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1385 ചിത്രങ്ങൾ
Avena nuda L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Avena strigosa Schreb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Avenella flexuosa (L.) Drejer 218 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla mexicana C.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer 19 ചിത്രങ്ങൾ
Babcockia platylepis (Webb & Berthel.) Boulos 8 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana stricta (Aiton) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis halimifolia L. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia repens (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota acetabulosa Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota deserti (Noë ex Coss.) Jury, Rejdali & A.J.K.Griffiths 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota hirsuta Benth. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 2545 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota pseudodictamnus (L.) Benth. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia integrifolia L.f. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea bracteosa Guss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 152 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea rupicola Moris 51 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea sicula C.Presl & J.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea stricta Andrz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 3579 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia alpina L. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1680 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott 44 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) Voss 60 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 12 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia evansiana Andrews 1832 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia x semperflorens Link & Otto 325 ചിത്രങ്ങൾ
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia ciliata (Cirillo) Nees 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia hackelli Freyn 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Rchb. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bellidiastrum michelii Cass. 402 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis annua L. 1002 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis bernardii Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis pappulosa Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10913 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reut. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis sylvestris Cirillo 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Bellium bellidioides L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Bellium crassifolium Moris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bellium nivale Req. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia brachystachya Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia caudata Webb & Berthel 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia exstipulata Svent. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia sphaerocarpa Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori 241 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aetnensis C.Presl 85 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aggregata C.K.Schneid. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aquifolium Pursh 8940 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis buxifolia Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis darwinii Hook. 898 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis empetrifolia Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis gagnepainii C.K.Schneid. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis japonica (Thunb.) R.Br. 1927 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis julianae C.K.Schneid. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis lomariifolia (Takeda) Laferr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis maderensis Lowe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis pinnata Lag. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis pruinosa Franch. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis repens Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 4644 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis verruculosa Hemsl. & E.H.Wilson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 2753 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis x stenophylla Lindl. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 4398 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 2485 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa mutabilis (Vent.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 431 ചിത്രങ്ങൾ
Beschorneria yuccoides K.Koch 152 ചിത്രങ്ങൾ
Beta macrocarpa Guss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Beta trigyna Waldst. & Kit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3465 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica alopecuros L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica hirsuta L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica macrantha K.Koch 141 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica officinalis L. 2611 ചിത്രങ്ങൾ
Betula alleghaniensis Britton 73 ചിത്രങ്ങൾ
Betula celtiberica Rothm. & Vasc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Betula ermanii Cham. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Betula humilis Schrank 32 ചിത്രങ്ങൾ
Betula maximowicziana Regel 23 ചിത്രങ്ങൾ
Betula medwediewii Regel 18 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nana L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nigra L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall 221 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 7398 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 1414 ചിത്രങ്ങൾ
Betula utilis D.Don 316 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum tenuifolium (L.) Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aristosa (Michx.) Britton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 442 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens cernua L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens connata Muhlenb. ex Willd. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens radiata Thuill. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens subalternans DC. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens triplinervia Humb., Bonpl. & Kunth 370 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens vulgata Greene 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens x polakii Velen. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M.Bieb. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora testiculata (L.) Spreng. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Billardiera heterophylla (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp 36 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella ambigua DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella arvernensis Jord. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella auriculata L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella brevicaulis Jord. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella cichoriifolia Loisel. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella didyma L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella divionensis Jord. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella flexuosa Jord. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella frutescens Coss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella glacialis Jord. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella granitica Boreau ex Pérard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella guillonii Jord. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella intermedia Gouan 19 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella intricata Jord. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella laevigata L. 1299 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella lamottei Jord. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella lima Rchb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella mediterranea Jord. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella megacarpaea Boiss. & Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella microcarpa DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella minor Jord. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella polyclada Jord. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella rotgesii Foucaud 11 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella sclerocarpa Revel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella vicentina Rothm. ex Guinea 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta amplexicaulis (D.Don) Greene 73 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta officinalis Delarbre 3558 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta vivipara (L.) Delarbre 599 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 3161 ചിത്രങ്ങൾ
Bivonaea lutea (Biv.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 1843 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Roth 946 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey. 776 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum capitatum L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum virgatum L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Blumenbachia insignis Schrad. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 44 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bolax gummifera (Lam.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 431 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10743 ചിത്രങ്ങൾ
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter 76 ചിത്രങ്ങൾ
Bosea yervamora L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 286 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 313 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Ångstr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch 37 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium simplex E.Hitchc. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2771 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7920 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua gracilis (Kunth) Lag. ex Griffiths 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bowlesia incana Ruiz & Pav. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton acerifolius F.Muell. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton bidwillii Hook. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton discolor F.Muell. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br. 1531 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton rupestris (Lindl.) K.Schum. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium arbuscula Knoche 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea armata S.Watson 152 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea edulis H.Wendl. ex S.Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brassaia actinophylla Endl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica barrelieri (L.) Janka 197 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica elongata Ehrh. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica fruticulosa Cirillo 93 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica insularis Moris 61 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica montana Pourr. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5073 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 227 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4602 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica procumbens (Poir.) O.E.Schulz 19 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica repanda (Willd.) DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 165 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica villosa Biv. ex Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brimeura amethystina (L.) Chouard 88 ചിത്രങ്ങൾ
Brimeura fastigiata (Viv.) Chouard 73 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis benekenii (Lange) Holub 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 295 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis pannonica (Kumm. & Sendtn.) Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub 166 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis riparia (Rehmann) Holub 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus bromoideus (Lej.) Crép. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus commutatus Schrad. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus grossus Desf. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1521 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus intermedius Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus japonicus Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 49 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus marginatus Nees ex Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea D.Don 36 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst. 1641 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia alba L. 811 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 4591 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia verrucosa Dryand. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja albiflora Hemsl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja alternifolia Maxim. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10881 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja globosa Hope 243 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja japonica Hemsl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja x weyeriana Weyer 133 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia perennis Pourr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tenuifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tuberculata Loscos 2 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides gastonii (Benth.) I.M.Johnst. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 2260 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium alpinum Waldst. & Kit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium ferrulaceum Sibth. & Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium pachypodum P.W.Ball 8 ചിത്രങ്ങൾ
Buphthalmum salicifolium L. 1572 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum alpigenum Jord. & Fourr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum angulosum L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum baldense Turra 163 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum falcatum L. 445 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticescens L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum L. 1291 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gerardi All. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gibraltarium Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum glumaceum Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum handiense (Bolle) G.Kunkel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum longifolium L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum petraeum L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum praealtum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum ranunculoides L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rigidum L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum salicifolium Sol. ex Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum semicompositum L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum spinosum Gouan 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum stellatum L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subspinosum Maire & Weiller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum tenuissimum L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum virgatum Cav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Butia capitata (Mart.) Becc. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 879 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus balearica Lam. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 5827 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys ferulacea (L.) Calest. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys libanotis M.Bieb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys sicula L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D.Dietr. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile edentula (Bigelow) Hook. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 3231 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 53 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1185 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis neglecta G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis phragmitoides Hartm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis varia (Schrad.) Host 82 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lancifolia Boom 575 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria integrifolia L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula algeriensis Boiss. & Reut. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis L. 2649 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula maderensis DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula maritima Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10388 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula stellata Cav. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula suffruticosa Vahl 55 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa Rupr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Callianthemum coriandrifolium Rchb. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7041 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon coccineus F.Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2439 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche brutia Petagna 40 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hermaphroditica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche obtusangula Le Gall 91 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche platycarpa Kütz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche truncata Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 4813 ചിത്രങ്ങൾ
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1602 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton 226 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 5438 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha polypetala Hochst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus floridus L. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 86 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6955 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia saluenensis Stapf ex Bean 5 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia x vernalis (Makino) Makino 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula albicans (Buser) Engl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alliariifolia Willd. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alpestris All. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alpina Jacq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula barbata L. 1099 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula baumgartenii Becker 27 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula bertolae Colla 16 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula bononiensis L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula caespitosa Scop. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carnica Schiede ex Mert. & W.D.J.Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carpatica Jacq. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cenisia L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cervicaria L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cochleariifolia Lam. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula dichotoma L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula elatines L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula elatinoides Moretti 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula excisa Schleich. ex Murith 25 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fenestrellata Feer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula forsythii (Arcang.) Podlech 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fragilis Cirillo 67 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fritschii Witasek 24 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula garganica Ten. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 4273 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula isophylla Moretti 12 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula justiniana Witasek 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lactiflora M.Bieb. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lingulata Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lusitanica L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula mollis L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula morettiana Rchb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula patula L. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L. 5350 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula portenschlagiana Roem. & Schult. 981 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula poscharskyana Degen 4406 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula precatoria Timb.-Lagr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pyramidalis L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rainerii Perp. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula ramosissima Sibth. & Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 2582 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 4168 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rhomboidalis L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 4822 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula scheuchzeri Vill. 997 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula sibirica L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula speciosa Pourr. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula spicata L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula stenocodon Boiss. & Reut. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula thyrsoides L. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula tommasiniana W.D.J.Koch ex F.W.Schultz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 5437 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trichocalycina Ten. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula versicolor Sibth. & Sm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula witasekiana Vierh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula zoysii Wulfen 66 ചിത്രങ്ങൾ
Camphorosma monspeliaca L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2083 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Bureau 3222 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehder 51 ചിത്രങ്ങൾ
Camptoloma canariense (Webb & Berthel.) Hilliard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campylanthus salsoloides Webb 28 ചിത്രങ്ങൾ
Canarina canariensis (L.) Vatke 228 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 247 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis indica Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3583 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis orientalis Veill. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sicula Veill. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 1807 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5449 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana frutex (L.) K.Koch 5 ചിത്രങ്ങൾ
Caralluma burchardii N.E.Br. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Caralluma europaea N.E.Br. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine alpina Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine amara L. 753 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine asarifolia L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bellidifolia L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bulbifera (L.) Crantz 872 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine caldeirarum Guthn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine chelidonia L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine crassifolia Pourr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz 200 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3048 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine graeca L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz 1485 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine impatiens L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine kitaibelii Bech. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine matthioli Moretti 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz 688 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine plumieri Vill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 8769 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine raphanifolia Pourr. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine resedifolia L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine trifolia L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine x zahlbruckneriana O.E.Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Cardopatium corymbosum (L.) Pers. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 1353 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acicularis Bertol. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus aemilii Briq. & Cavill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus aurosicus Chaix 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus carduelis (L.) Gren. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus carlinoides Gouan 278 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus cephalanthus Viv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus chevallieri Barratte ex Chevall. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus clavulatus Link 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus defloratus L. 1121 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus fasciculiflorus Viv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus litigiosus Nocca & Balb. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus micropterus (Borbás) Teyber 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nigrescens Vill. 612 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 2625 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus personata (L.) Jacq. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 2478 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus spachianus Durieu 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus Curtis 510 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acuta L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Carex alba Scop. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Carex appropinquata Schumach. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex arenaria L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrata L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrofusca Schkuhr 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex austroalpina Bech. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carex baldensis L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bicolor All. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Carex binervis Sm. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bipartita Bellardi ex All. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bohemica Schreb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brachystachys Schrank 42 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brevicollis DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brizoides L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnescens (Pers.) Poir. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buxbaumii Wahlenb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex canescens L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capitata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caryophyllea Latourr. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cespitosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex chordorrhiza L.f. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Carex colchica J.Gay 37 ചിത്രങ്ങൾ
Carex curvula All. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Carex davalliana Sm. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Carex demissa Vahl ex Hartm. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Carex depauperata Curtis ex With. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex depressa Link 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carex diandra Schrank 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex digitata L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Carex dioica L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distachya Desf. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distans L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disticha Huds. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divisa Huds. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divulsa Stokes 334 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 169 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elata All. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elongata L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ericetorum Pollich 49 ചിത്രങ്ങൾ
Carex extensa Gooden. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ferruginea Scop. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Carex fimbriata Schkuhr 30 ചിത്രങ്ങൾ
Carex firma Mygind ex Host 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 826 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flava L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Carex foetida All. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Carex frigida All. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Carex fritschii Waisb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Carex glacialis Mack. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi Carey 109 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grioletii Roem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex halleriana Asso 288 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hartmanii Cajander 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carex heleonastes Ehrh. ex L.f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hispida Willd. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hordeistichos Vill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hostiana DC. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex humilis Leyss. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lachenalii Schkuhr 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laevigata Sm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lasiocarpa Ehrh. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leersii F.W.Schultz 37 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lepidocarpa Tausch 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leporina L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Carex limosa L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carex liparocarpos Gaudin 77 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mabilliana (Rouy) Prain 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex macrostylon Lapeyr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Carex magellanica Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mairei Coss. & Germ. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Carex michelii Host 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microcarpa Bertol. ex Moris 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microglochin Wahlenb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Carex montana L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mucronata All. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muricata L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex myosuroides Vill. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nevadensis Boiss. & Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 267 ചിത്രങ്ങൾ
Carex norvegica Retz. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oedipostyla Duval-Jouve 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex olbiensis Jord. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ornithopoda Willd. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Carex otrubae Podp. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pairae F.W.Schultz 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pallescens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Carex panicea L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paniculata L. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Carex parviflora Host 62 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pauciflora Lightf. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 2161 ചിത്രങ്ങൾ
Carex perraudieriana J.Gay 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pilosa Scop. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pilulifera L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Carex praecox Schreb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudobrizoides Clavaud 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pulicaris L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Carex punctata Gaudin 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pyrenaica Wahlenb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex remota L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Carex riparia Curtis 378 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rostrata Stokes 228 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rupestris All. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sempervirens Vill. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spicata Huds. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stenophylla Wahlenb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex strigosa Huds. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sylvatica Huds. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tomentosa L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex trinervis Degl. ex Loisel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carex umbrosa Host 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vaginata Tausch 62 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vesicaria L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Carex viridula Michx. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vulpina L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vulpinoidea Michx. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex x boenninghauseniana Weihe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex x turfosa Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex x xanthocarpa Degl. ex Loisel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2513 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina acanthifolia All. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina acaulis L. 2138 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina corymbosa L. 966 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina gummifera (L.) Less. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina hispanica Lam. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina intermedia Schur 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina lanata L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina macrocephala Moris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina nebrodensis Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina racemosa L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina salicifolia Cav. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina vulgaris L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert 57 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium abrotanoides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium cernuum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L. 11447 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus orientalis Mill. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus turczaninovii Hance 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus 908 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis x Carpobrotus edulis 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 3854 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus glaucescens (Haw.) Schwantes 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carrichtera annua (L.) DC. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus arborescens L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus caeruleus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus carduncellus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus duvauxii (Batt. & Trab.) Batt. & Trab. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus fruticosus Maire 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus glaucus M.Bieb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus mitissimus L. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus pinnatus Desf. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Carya amara Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K.Koch 55 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris x clandonensis Hort. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia corymbosa Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia didymobotrya Frezen. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia italica Lam. ex F.W.Andrews 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia obtusifolia L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia occidentalis L. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 7949 ചിത്രങ്ങൾ
Castroviejoa frigida (Labill.) Galbany, L.Sáez & Benedi 91 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 7993 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa ovata G.Don 146 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa x erubescens Carrière 2 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche lutea L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium siculum (Jacq.) Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium tuberculosum Moris 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus arboreus Greene 1175 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus impressus Trel. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus thyrsiflorus Eschsch. 1777 ചിത്രങ്ങൾ
Ceballosia fruticosa (L.f.) G.Kunkel ex Förther 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière 2547 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica x Cedrus libani 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don 2682 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus libani A.Rich. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna 837 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5744 ചിത്രങ്ങൾ
Celtica gigantea (Link) F.M.Vázquez & Barkworth 44 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 6153 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis koraiensis Nakai 10 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L. 1600 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tenuifolia Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus americanus (L.) Morrone 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus biflorus Roxb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus compressus (R.Br.) Morrone 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus incertus M.A.Curtis 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longisetus M.C.Johnst. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 190 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea acaulis L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea affinis Friv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea alba L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aplolepa Moretti 28 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L. 2126 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea clementei Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea collina L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea corymbosa Pourr. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea dalmatica A.Kern. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea decipiens Thuill. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea deusta Ten. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea eriophora L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea glomerata Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hanryi Jord. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea haynaldii Borbas ex Hayek 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea horrida Bad. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hyalolepis Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hypoleuca DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea involucrata Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 8670 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jaennensis Degen & Debeaux 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jordaniana Godr. & Gren. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Puschk. ex Willd. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea maculosa Lam. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea maroccana Ball 21 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea napifolia L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nervosa Willd. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigra L. 4853 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigrescens Willd. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea orientalis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ornata Willd. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea paniculata L. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pectinata L. 530 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea phrygia L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pseudocineraria (Fiori) Rouy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pseudophrygia Meyer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pullata L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pungens Pomel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ragusina L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea rhaetica Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea rouyi Coincy 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea rupestris L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 4947 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea seridis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sicula (L.) Soják 57 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sphaerocephala L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea stoebe L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sulphurea Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea tenoreana Willk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea tenorei Guss. ex Lacaita 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea uniflora Turra 546 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea veneris (Sommier) Bég. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea virgata Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea x corbariensis Sennen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium chloodes (Brot.) Samp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4629 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium favargeri Zeltner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium littorale (Turner) Gilmour 186 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 168 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium portense (Brot.) Butcher 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 422 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium scilloides (L.f.) Samp. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 78 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus angustifolius (Mill.) DC. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus lecoqii Jord. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus macrosiphon Boiss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus nevadensis Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 13496 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus trinervis (Viv.) Bég. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 1344 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 2551 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera x schulzei E.G.Camus, Bergon & A.Camus 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria alpina (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 815 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria squamiflora (Sieber) Greuter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus fortunei Hook. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus harringtonii K.Koch 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ceradenia jungermannioides (Klotzsch) L.E.Bishop 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium alpinum L. 465 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 2990 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium biebersteinii DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium boissierianum Greuter & Burdet 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium carinthiacum Vest 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium cerastoides (L.) Britton 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium comatum Desv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dichotomum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dubium (Bastard) Guépin 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1704 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium gibraltaricum Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1971 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium julicum Schellm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium latifolium L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pedunculatum Gaudin 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pumilum Curtis 233 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pyrenaicum J.Gay 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium siculum Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium soleirolii Ser. ex Duby 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium stenopetalum Fenzl ex Gren. & Godr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L. 3359 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium uniflorum Clairv. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén 533 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocephala falcata (L.) Pers. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter 212 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa sitchensis (Trin.) Cope & Ryves 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2644 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma plumbaginoides Bunge 1878 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma willmottianum Stapf 424 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 2666 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis siliquastrum L. 8322 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus jamacaru DC. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe glabra Mill. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe tenuiflora Bertol. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia dichotoma Haw. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia fusca Bolle 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cervaria rivini Gaertn. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum parqui L'Hér. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 7667 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 478 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles x superba (Frahm) Rehder 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum glareosum (Boiss. & Reut.) Willk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum macropodon (Boiss. & Reut.) Lange 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 265 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Kostel. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum villosum (L.) Lange 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum aromaticum L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum aureum L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum bulbosum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum elegans Gaudin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum hirsutum L. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 2671 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch 189 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet 40 ചിത്രങ്ങൾ
Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. 1825 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecytisus proliferus (L.f.) Link 101 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1415 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 2711 ചിത്രങ്ങൾ
Chamorchis alpina (L.) Rich. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Charybdis maritima (L.) Speta 1200 ചിത്രങ്ങൾ
Charybdis undulata (Desf.) Speta 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe bicolor (Gasp. ex Ten.) N.E.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthium latifolium (Michx.) Yates 103 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus arbutifolius (Svent.) G.Kunkel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus burchardii A.Susanna 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus falcisectus Svent. ex Montelongo & Moraleda 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál 157 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 14592 ചിത്രങ്ങൾ
Chenoleoides tomentosa (Lowe) Botsch. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 303 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 595 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9590 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium pratericola Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium strictum Roth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliadenus glutinosus Fourr. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila maculata (L.) Pursh 530 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton 76 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonanthus fragrans Lindl. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa quadrangularis Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chionodoxa forbesii Baker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris truncata R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 4096 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla chondrilloides (Ard.) H.Karst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1046 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 2838 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum x grandiflorum Ramat. 1708 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysoprenanthes pendula (Sch.Bip.) Bramwell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium alternifolium L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium dubium J.Gay ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium oppositifolium L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Cicendia filiformis (L.) Delarbre 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1729 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15775 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium pumilum Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium spinosum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta virosa L. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea alpina L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea x intermedia Ehrh. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium acaulon (L.) Scop. 916 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium alsophilum (Pollini) Greuter 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 9345 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium canum (L.) All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium carniolicum Scop. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium dissectum (L.) Hill 134 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium echinatum (Desf.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium eriophorum (L.) Scop. 2510 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium ferox (L.) DC. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium filipendulum Lange 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium glabrum DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium heterophyllum (L.) Hill 637 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium italicum DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium latifolium Lowe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium morisianum Rchb.f. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 2024 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Scop. 2417 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium pannonicum (L.f.) Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium richterianum Gillot 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium rivulare (Jacq.) All. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium spinosissimum (L.) Scop. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium tuberosum (L.) All. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13042 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x celakovskianum Knaf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x chatenieri Legrand ex H.J.Coste 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x fissibracteatum Peterm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x flavescens W.D.J.Koch 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x hybridum Koch ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x inerme Rchb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x subalpinum Gaudin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x variegatum Arv.-Touv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche phelypaea (L.) Cout. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche violacea (Desf.) Hoffmanns. & Link 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus albidus L. 5094 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus atriplicifolius Lam. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus calycinus L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus clusii Dunal 139 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus creticus L. 1208 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus crispus L. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus halimifolius L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus heterophyllus Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus inflatus Pourr. ex Demoly 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L. 1541 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus lasianthus Lam. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus laurifolius L. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus libanotis L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L. 2883 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ocymoides (Pers.) Brot. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus parviflorus Lam. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus populifolius L. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus pouzolzii Delile 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L. 4675 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus symphytifolius Lam. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus umbellatus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x florentinus Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x hybridus Pourr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x incanus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x laxus Dryand. ex Aiton 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x obtusifolius Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x purpureus Lam. 794 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x sahucii H.J.Coste & Soulié 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x stenophyllus Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x timbalii Demoly 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 285 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus latifolia (Tanaka ex Yu.Tanaka) Tanaka 17 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limetta Risso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2367 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus arabicus (L.) Cass. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh 32 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 1682 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia sibirica L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis alpina (L.) Mill. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis cirrhosa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 2441 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis integrifolia L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis orientalis L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis patens Morren & Decne. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis recta L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 11496 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L. 2945 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis x jackmanii Moore 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome africana Botsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa Barratte & Murb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hassleriana Chodat 1256 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome violacea L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cleonia lusitanica (L.) L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendron trichotomum Thunb. 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra arborea W.T.Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium acinos (L.) Kuntze 293 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium alpinum (L.) Kuntze 1363 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium corsicum (Pers.) Govaerts 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze 468 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 2791 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 4678 ചിത്രങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cneorum tricoccon L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia anglica L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia danica L. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia officinalis L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia pyrenaica DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet 89 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum alpinum DC. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum alpinum x Colchicum autumnale 3 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L. 4959 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum bulbocodium Ker Gawl. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum corsicum Baker 12 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum cupanii Guss. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum longifolium Castagne 84 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum lusitanum Brot. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum montanum L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum multiflorum Brot. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum nanum K.Perss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum variegatum L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl 60 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus paludosus (Durieu) Alavi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Colletia cruciata Gillies & Hook. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia linearis Nutt. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 1843 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea orientalis Mill. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea x media Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Comarum palustre L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1115 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1046 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina virginica L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4822 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium capillifolium (Guss.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium majus (Gouan) Loret 928 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miégev. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L. 3994 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 1860 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10134 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus betonicifolius Mill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cantabrica L. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus caput-medusae Lowe 24 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cneorum L. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus dubius J.L.Gilbert 14 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus elegantissimus Mill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus floridus L.f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lanuginosus Desr. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lineatus L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lopezsocasii Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus meonanthus Hoffmanns. & Link 16 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus oleifolius Desr. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus pentapetaloides L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus perraudieri Coss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sabatius Viv. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sepium L. 4005 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus siculus L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus silvaticus Kit. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus soldanella L. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus valentinus Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza trifida Châtel. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 1281 ചിത്രങ്ങൾ
Corema alba (L.) D.Don 98 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis basalis (A.Dietr.) S.F.Blake 19 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet 1377 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1368 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis verticillata L. 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria myrtifolia L. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Coris hispanica Lange 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coris monspeliensis L. 1168 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum declinatum Steph. ex Steven 11 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum gallicum Iljin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum gmelini Bunge 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum intermedium Schweigg. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven 66 ചിത്രങ്ങൾ
Coristospermum ferulaceum (All.) Reduron, Charpin & Pimenov 45 ചിത്രങ്ങൾ
Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov 75 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alba L. 2017 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L. 3640 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus kousa Bürger ex Miq. 699 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus mas L. 5406 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 15820 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea L. 3690 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus suecica L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla coronata L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla cretica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla glauca L. 557 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla juncea L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla minima L. 870 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla repanda Boiss. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch 259 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla securidaca L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla vaginalis Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla varia L. 5233 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla viminalis Salisb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola littoralis L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia Pourr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 2049 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis intermedia (L.) Mérat 31 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis ochroleuca W.D.J.Koch 19 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis pumila (Host) Rchb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 2441 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis x campylochila Teyber 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 12284 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus chinensis Franch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus colurna L. 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus maxima Mill. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 138 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7764 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss. 2236 ചിത്രങ്ങൾ
Cota triumfetti (L.) J.Gay ex Guss. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop. 7248 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acuminatus Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster adpressus Bois 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster affinis Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster bullatus Bois 279 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster buxifolius Wall. ex Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster cochleatus (Franch.) G.Klotz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster congestus Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster conspicuus Marquand 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster coriaceus Franch. 3303 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster dielsianus E.Pritz. ex Diels 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster franchetii Bois 2284 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & Hylmö 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne. 3289 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster integerrimus Medik. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster integrifolius (Roxb.) G.Klotz 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster juranus Gand. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster lucidus Schltdl. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster moupinensis Franch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster multiflorus Bunge 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster nanshan A.Vilm. & Millet ex Millet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K.Koch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster nitens Rehder & E.H.Wilson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster obtusisepalus Gand. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pyrenaicus Gand. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster salicifolius Franch. 731 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster simonsii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster sternianus (Turrill) Boom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster tomentosus Lindl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster uniflorus Bunge 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x intermedius (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x suecicus G.Klotz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x watereri Exell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster zabelii C.K.Schneid. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula anthemoides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 2332 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe arborea Webb ex Christ 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe cordifolia Steven 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe filiformis Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe hispanica L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe kralikii Coss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe laevigata DC. ex Christ 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe maritima L. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe pritzelii Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe scaberrima Webb ex Bramwell 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe strigosa L'Hér. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe sventenii Borge Pett. ex Bramwell & Sunding 48 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula alata (Viv.) A.Berger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula aquatica (L.) Schönland 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula arborescens Willd. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 20 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula multicava Lem. 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula muscosa L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata E.Mey. ex Harv. & Sond. 3300 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula pubescens Thunb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tillaea Lest.-Garl. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula vaillantii (Willd.) Roth 91 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus azarolus L. 1719 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus coccinioides Ashe 12 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus germanica (L.) Kuntze 3029 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laciniata Ucria 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 5209 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 19622 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pedicellata Sarg. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus rosiformis Janka 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus succulenta Schrad. ex Link 11 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x lavallei Hérincq ex Lavallée 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x lobata (Poir.) Bosc 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x media Bechst. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x subsphaerica Gand. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis albida Vill. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis aurea (L.) Tausch 586 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bellidifolia Loisel. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2173 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L. 788 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 5961 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis chondrilloides Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis dioscoridis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis kerneri Rech.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch 35 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis leontodontoides All. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis micrantha Czerep. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis mollis (Jacq.) Asch. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis nicaeensis Balb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis paludosa (L.) Moench 241 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pontana Dalla Torre 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis praemorsa (L.) Walther 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pygmaea L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pyrenaica (L.) Greuter 252 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rhaetica Hegetschw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rubra L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis sancta (L.) Bornm. 1451 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis terglouensis (Hacq.) A.Kern. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 1464 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis zacintha (L.) Loisel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa cretica L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum moorei Hook.f. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum x powellii hort. ex Baker 39 ചിത്രങ്ങൾ
Crithmum maritimum L. 3878 ചിത്രങ്ങൾ
Crithopsis delileana (Schult.) Roshev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch. 746 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia masoniorum (L.Bolus) N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia paniculata (Klatt) Goldblatt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus angustifolius Weston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus autumnalis Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus biflorus Mill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus cambessedesii J.Gay 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus carpetanus Boiss. & Reut. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus corsicus Vanucchi ex Maw 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus etruscus Parl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus flavus Weston 614 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus imperati Ten. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus ligusticus Mariotti 47 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus minimus DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus nudiflorus Sm. 1122 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus pulchellus Herb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus reticulatus Steven ex Adam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus salzmannii J.Gay 22 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sieberi J.Gay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus speciosus M.Bieb. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus thomasii Ten. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus tommasinianus Herb. 743 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus vernus (L.) Hill 3023 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus versicolor Ker Gawl. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella latifolia L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella maritima L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella patula L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata laevipes Opiz 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Cass. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis aculeata (L.) Aiton 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 836 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopsis pectinella (Delile) De Not. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis myriocarpus Naudin 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis trigonus Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2500 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3570 ചിത്രങ്ങൾ
Culcita macrocarpa C.Presl 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen americanum (L.) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus arizonica Greene 2383 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus bakeri Jeps. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus cashmeriana Carrière 146 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus duclouxiana Hickel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus dupreziana A.Camus 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus funebris Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus goveniana Gordon 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus guadalupensis S.Watson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus macrocarpa Hartw. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus nootkatensis D.Don 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sargentii Jeps. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 4989 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus torulosa D.Don 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta lupuliformis Krock. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta palaestina Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta planiflora Ten. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta scandens Brot. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia divaricata (Desf.) Asch. ex Barbey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia maritima (L.) Barbey 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus graminifolius (Lam.) Olšavská 84 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus lugdunensis (Jord.) Fourr. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus montanus (L.) Hill 5417 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 9718 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus semidecurrens (Jord.) Holub 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus triumfettii (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve 805 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3098 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen balearicum Willk. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen hederifolium Aiton 3421 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen persicum Mill. 2236 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen purpurascens Mill. 1065 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen repandum Sm. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata Schrad. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus pozoi (Lag.) C.M.Kuo 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & Wilson 98 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 4899 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Chev. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria hepaticifolia (Poir.) Wettst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 6879 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum acutum L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara algarbiensis Coss. ex Nyman 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara baetica Pau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara humilis L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2008 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum clandestinum Desf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 1882 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis Vill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum germanicum Jacq. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum magellense Ten. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum montanum L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L. 1662 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum pustulatum Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cynomorium coccineum L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus effusus Link 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus badius Desf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus capitatus Vand. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus dives Delile 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1310 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavescens L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavidus Retz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus glomeratus L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus michelianus (L.) Link 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus microiria Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rigens C.Presl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus serotinus Rottb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus strigosus L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus teneriffae Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus virens Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium calceolus L. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl 97 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium fortunei J.Sm. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris alpina (Lam.) Desv. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell 59 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris dickieana R.Sim 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris montana (Lam.) Desv. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Cytinus hypocistis (L.) L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Cytinus ruber Fritsch 332 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang 751 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus arboreus (Desf.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus ardoinoi E.Fourn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus balansae (Boiss.) Ball 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus decumbens (Durande) Spach 128 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus elongatus Waldst. & Kit. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus emeriflorus Rchb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus fontanesii Spach ex Ball 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus galianoi Talavera & P.E.Gibbs 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus hirsutus L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus infestus (C.Presl) Guss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus intermedius Salzm. ex C.Presl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus lanigerus (Desf.) DC. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus lotoides Pourr. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet 149 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus nigricans L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus polytrichus M.Bieb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus pseudoprocumbens Markgr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus purpureus (Link) Scop. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus ratisbonensis Schaeff. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus sauzeanus Burnat & Briq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7394 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus spinosus (L.) Bubani 472 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus supinus L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus tribracteolatus Webb 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus triflorus Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus villosus Pourr. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus x dallimorei Rolfe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus x praecox Wheele ex Bean 6 ചിത്രങ്ങൾ
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch 579 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5359 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis juncinella Bory ex Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis smithii Link 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza angustata (Arv.-Touv.) D.Tyteca & Gathoye 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza devillersiorum P.Delforge 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó 287 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 4015 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza fuchsii x Dactylorhiza traunsteineri 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 496 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata x Orchis purpurea 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza insularis (Sommier ex Martelli) Landwehr 96 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 3785 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 2688 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 435 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza praetermissa x Dactylorhiza traunsteineri 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza purpurella (T.Stephenson & T.A.Stephenson) Soó 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó 59 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 1877 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb.f.) Aver. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza traunsteinerioides (Pugsley) Landwehr 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 413 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza x braunii (Halácsy) Borsos & Soó 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 7803 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia x cultorum Thorsrud & Reisaeter 2247 ചിത്രങ്ങൾ
Damasonium alisma Mill. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Damasonium polyspermum Coss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Danae racemosa (L.) Moench 253 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia alpina Vest 13 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne alpina L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne blagayana Freyer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne cneorum L. 782 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne gnidium L. 2464 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L. 2181 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne oleoides Schreb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne sericea Vahl 59 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne striata Tratt. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss 345 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 2957 ചിത്രങ്ങൾ
Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy 98 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8486 ചിത്രങ്ങൾ
Datura wrightii Regel 805 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18060 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus durieui Lange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus glochidiatus (Labill.) Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus muricatus (L.) L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia canariensis (L.) Sm. 355 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus 4503 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ajacis L. 2905 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium consolida L. 1343 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 2204 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium emarginatum C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium fissum Waldst. & Kit. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium gracile DC. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium halteratum Sm. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium montanum DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium orientale J.Gay 184 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium peregrinum L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pubescens DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium verdunense Balb. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dendriopoterium pulidoi Svent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 30 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia artemisioides Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia millefolia Webb & Berthel. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia pinnata (Walter) Britton 130 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia preauxiana Webb ex Christ 6 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 397 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl 201 ചിത്രങ്ങൾ
Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dethawia splendens (Lapeyr.) Kerguélen 45 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia hybrida Lemoine 358 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia parviflora Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb. 4011 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia x lemoinei Lemoine ex Bois 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deverra scoparia Coss. & Durieu 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus arrosti C.Presl 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus balbisii Ser. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 6340 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus benearnensis Loret 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus broteri Boiss. & Reut. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus carthusianorum L. 3642 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus x Dianthus gratianopolitanus 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 821 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus ciliatus Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus cintranus Boiss. & Reut. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L. 2200 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus furcatus Balb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gallicus Pers. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus geminiflorus Loisel. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus glacialis Haenke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus godronianus Jord. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus graniticus Jord. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gratianopolitanus Vill. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gyspergerae Rouy 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus hyssopifolius L. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus longicaulis Ten. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus pavonius Tausch 449 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus pungens L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus pyrenaicus Pourr. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus rupicola Biv. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus saxicola Jord. 930 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus scaber Chaix 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus seguieri Vill. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus siculus C.Presl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus subacaulis Vill. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus superbus L. 929 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus x fallens Timb.-Lagr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus x saxatilis Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus x warionii Timb.-Lagr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia rigescens E.Mey. ex Benth. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia vigilis Hilliard & Burtt 14 ചിത്രങ്ങൾ
Diatelia tuberaria (L.) Demoly 162 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Andrews) Walp. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra spectabilis (L.) Lem. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 272 ചിത്രങ്ങൾ
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dichoropetalum schottii (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuykov 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dicksonia antarctica Labill. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Dictamnus albus L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Dierama pulcherrimum (Hook.f.) Baker 98 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis ferruginea L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill. 1188 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis laevigata Waldst. & Kit. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis micrantha Roth ex Schweigg. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis micrantha x Digitalis purpurea 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis obscura L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 14442 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis thapsi L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis x fucata Ehrh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis x media P.Fourn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria debilis (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1038 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench 626 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca tragus (Aiton) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dionaea muscipula J.Ellis 950 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea chouardii Gaussen 38 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3015 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pyrenaica Bubani & Bordère ex Gren. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lotus L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros virginiana L. 1305 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi serotinum (L.) Medik. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 133 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 108 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub 28 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum madeirense (J.Wilce) Holub 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum oellgaardii Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert 88 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub 86 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub 85 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy 42 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis catholica (L.) DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 3417 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 3271 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis viminea (L.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus ferox Loisel. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 8829 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus pilosus L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus sativus (L.) Honck. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Disphyma crassifolium (L.) L.Bolus 24 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 82 ചിത്രങ്ങൾ
Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martin & Silvestre 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 454 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 4318 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) Baill. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Doodia caudata (Cav.) R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dorema ammoniacum D.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum austriacum Jacq. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum clusii (All.) Tausch 96 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum columnae Ten. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum corsicum (Loisel.) Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum grandiflorum Lam. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum hungaricum (Sadler) Rchb.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum orientale Hoffm. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L. 1334 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum willdenowii (Rouy) A.W.Hill 7 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum x excelsum (N.E.Br.) Stace 4 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum x pardalanchoides Bornm. & W.Koch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.) N.E.Br. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium broussonetii Webb & Berthel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium eriophthalmum Webb & Berthel. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium germanicum (Gremli) Rickli 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 1322 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium pentaphyllum Scop. 1851 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium rectum (L.) Ser. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium spectabile Webb & Berthel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba aizoides L. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Draba dolomitica Buttler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba dubia Suter 62 ചിത്രങ്ങൾ
Draba fladnizensis Wulfen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Draba hispanica Boiss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Draba hoppeana Rchb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Draba loiseleurii Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Draba muralis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Draba nemorosa L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Draba siliquosa M.Bieb. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Draba subnivalis Braun-Blanq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Draba tomentosa Clairv. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S.Almeida & Gonz.-Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum austriacum L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum moldavica L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum parviflorum Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum ruyschiana L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum triflorum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus canariensis Kunth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott 876 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum candens (Haw.) Schwantes 7 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes 174 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes 38 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera intermedia Hayne 313 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera longifolia L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera x beleziana E.G.Camus 5 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera x obovata Mert. & W.D.J.Koch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Drosophyllum lusitanicum Link 96 ചിത്രങ്ങൾ
Drusa glandulosa (Poir.) H.Wolff ex Engl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L. 1336 ചിത്രങ്ങൾ
Drymocallis rupestris (L.) Soják 249 ചിത്രങ്ങൾ
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris aitoniana Pic.Serm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris ardechensis Fraser-Jenk. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs 251 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris crispifolia Rasbach, Reichstein & Vida 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A.Gray 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 289 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris erythrosora (Eaton) Kuntze 68 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 65 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 3352 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris maderensis Alston 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pic.Serm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oreades Fomin 61 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce 49 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris x complexa Fraser-Jenk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris x uliginosa (A.Braun ex Döll) Kuntze ex Druce 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drypis spinosa L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dulichium arundinaceum (L.) Britton 30 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3853 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 473 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania anthelmintica (L.) Mosyakin & Clemants 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 73 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants 121 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 2607 ചിത്രങ്ങൾ
Eccremocarpus scaber (D.Don) Ruiz & Pav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 3543 ചിത്രങ്ങൾ
Echinaria capitata (L.) Desf. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray 154 ചിത്രങ്ങൾ
Echinophora spinosa L. 592 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bannaticus Rochel ex Schrad. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L. 2958 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L. 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosissimus Turra 158 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops strigosus L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops x pellenzianus Hugin & W.Lohmeyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echium acanthocarpum Svent. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Echium aculeatum Poir. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Echium albicans Lag. & Rod. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Echium angustifolium Mill. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Echium arenarium Guss. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Echium asperrimum Lam. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Echium boissieri Steud. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Echium calycinum Viv. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Echium candicans L.f. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Echium decaisnei Webb & Berthel. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Echium hierrense Webb ex Bolle 26 ചിത്രങ്ങൾ
Echium horridum Batt. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echium humile Desf. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Echium italicum L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Echium lancerottense Lems & Holzapfel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echium leucophaeum Webb ex Sprague & Hutch. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Echium nervosum W.T.Aiton 13 ചിത്രങ്ങൾ
Echium onosmifolium Webb & Berthel. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Echium pininana 324 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4131 ചിത്രങ്ങൾ
Echium rosulatum Lange 28 ചിത്രങ്ങൾ
Echium sabulicola Pomel 253 ചിത്രങ്ങൾ
Echium strictum L.f. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Echium virescens DC. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 19116 ചിത്രങ്ങൾ
Echium wildpretii Pearson ex Hook.f. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Edraianthus graminifolius (L.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Edraianthus tenuifolius (Waldst. & Kit.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta longiflora Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Einadia nutans (R.Br.) A.J.Scott 19 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 2489 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus macrophylla Thunb. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 2447 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus x ebbingei Door. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus x submacrophylla Servett. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum meoides (Desf.) Koch ex DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum semicylindricum (T.Bowd.) Benl 16 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine alsinastrum L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine brochonii Clavaud 25 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine hexandra (Lapierre) DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine hydropiper L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine macropoda Guss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis bonariensis Nees 28 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John 18 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus canadensis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev 39 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras 36 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia elongata (Host) Nevski 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia juncea (L.) Nevski 110 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev 20 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 291 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia x duvalii (Loret & Barrandon) B.Bock 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia x mucronata (Opiz) Prokh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Enarthrocarpus clavatus Delile ex Godr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Endressia pyrenaica (J.Gay ex DC.) J.Gay 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra altissima Desf. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra distachya L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra fragilis Desf. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra major Host 119 ചിത്രങ്ങൾ
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium alsinifolium Vill. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium anagallidifolium Lam. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 9574 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium brachycarpum C.Presl 153 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2944 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum x Epilobium lanceolatum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum x Epilobium tetragonum 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium collinum C.C.Gmel. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium dodonaei Vill. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium duriaei J.Gay ex Godr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7787 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 46 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 1428 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium nutans F.W.Schmidt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium obscurum Schreb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium roseum Schreb. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium tetragonum L. 1302 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium x floridulum Smejkal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium alpinum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis atrorubens x Epipactis distans 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis bugacensis Robatsch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis distans Arv.-Touv. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis exilis P.Delforge 18 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis fageticola (C.E.Hermos.) Devillers-Terschuren & Devillers 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis fibri Scappaticci & Robatsch 43 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis helleborine (L.) Crantz 3549 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis kleinii M.B.Crespo, M.R.Lowe & Piera 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery 66 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis muelleri Godfery 148 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis palustris (L.) Crantz 715 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis phyllanthes G.E.Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis purpurata Sm. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch 39 ചിത്രങ്ങൾ
Epipogium aphyllum Sw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 3063 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum pratense Ehrh. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum scirpoides Michx. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum variegatum Schleich. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum x litorale Kuhlew. ex Rupr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum x mackayi (Newman) Brichan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum x moorei Newman 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis airoides Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis capensis (Thunb.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Hochst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis domingensis (Pers.) Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis heteromera Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis lehmanniana Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis orcuttiana Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis papposa (Roem. & Schult.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis plana Nees 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis virescens C.Presl 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 1531 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 2702 ചിത്രങ്ങൾ
Erica australis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Erica carnea L. 434 ചിത്രങ്ങൾ
Erica ciliaris Loefl. ex L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L. 3191 ചിത്രങ്ങൾ
Erica erigena R.Ross 136 ചിത്രങ്ങൾ
Erica lusitanica Rudolphi 178 ചിത്രങ്ങൾ
Erica manipuliflora Salisb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erica multiflora L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Erica scoparia L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Erica sicula Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erica terminalis Salisb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erica tetralix L. 613 ചിത്രങ്ങൾ
Erica umbellata L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L. 1536 ചിത്രങ്ങൾ
Erica x darleyensis Bean 54 ചിത്രങ്ങൾ
Erica x watsonii Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron alpinus L. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Desf. 6329 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron atticus Vill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron blakei Cabrera 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 8211 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron epiroticus (Vierh.) Halacsy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron frigidus Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glaucus Ker Gawl. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2188 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron neglectus A.Kern. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron paolii Gamisans 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1539 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron schleicheri Gremli 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron strigosus Mühl. ex Willd. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 1470 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron uniflorus L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Erinacea anthyllis Link 203 ചിത്രങ്ങൾ
Erinus alpinus L. 959 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5653 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocephalus africanus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum giganteum S.Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum angustifolium Honck. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum gracile Koch ex Roth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum latifolium Hoppe 169 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 556 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum lanatum (Pursh) J.Forbes 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaudin 165 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium boissieri Coss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium brachycarpum (Godr.) Thell. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cheilanthifolium Boiss. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (L.) Willd. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 6341 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium corsicum Léman 256 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium foetidum (L.) L'Hér. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glandulosum (Cav.) Willd. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium gruinum (L.) L'Hér. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium guttatum Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium lebelii Jord. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium lucidum Lapeyr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium manescavii Coss. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium maritimum (L.) L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium neuradifolium Godr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium primulaceum Welw. ex Lange 36 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium reichardi DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium rodiei (Braun-Blanq.) Poirion 50 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium rupicola Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium salzmannii Delile 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium stellatum Delile 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erophaca baetica (L.) Boiss. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1304 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria erucarioides (Coss. & Durieu) N.J.C.Muell. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum canariense Webb & Berthel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 180 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum incanum (L.) W.D.J.Koch 1067 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz 446 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick 42 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum virgatum (C.Presl) C.Presl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium agavifolium Griseb. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium alpinum L. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium amethystinum L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquifolium Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium bourgatii Gouan 1227 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium caeruleum M.Bieb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 3171 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium corniculatum Lam. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium creticum Lam. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dichotomum Desf. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dilatatum Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium eburneum Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium floribundum Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium galioides Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium giganteum M.Bieb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium glaciale Boiss. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium horridum Malme 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium ilicifolium Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium maritimum L. 2299 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium pusillum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium spinalba Vill. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium tricuspidatum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium triquetrum Vahl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium variifolium Coss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium viviparum J.Gay 90 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium x zabelii Bergmans 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium yuccifolium Michx. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum albescens (Webb & Berthel.) Bramwell 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum aurantiacum (Leyb.) Leyb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum bicolor DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum bonannianum C.Presl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 2810 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum duriaei Boiss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum grandiflorum Desf. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum incanum Kunze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum jugicola Jord. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum montosicola Jord. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum nevadense Reut. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum odoratum Ehrh. 756 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum repandum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum scoparium Wettst. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum sylvestre (Crantz) Scop. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum virgatum Roth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum x marshallii (Henfr.) Bois 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom 451 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe lutea (L.) G.L.Nesom 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe moschata (Douglas ex Lindl.) G.L.Nesom 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe x robertsii (Silverside) B.Bock & J.M.Tison 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium dens-canis L. 1509 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia illinita C.Presl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia laevis (Vell.) Sleumer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. 1765 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8599 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camphora R.T.Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus coccifera Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus crenulata Blakely & Beuzev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus dalrympleana Maiden 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus debeuzevillei Maiden 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2453 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gunnii Hook.f. 1110 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon F.Muell. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus macarthurii H.Deane & Maiden 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus mannifera Mudie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus nitens (H.Deane & Maiden) Maiden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus obliqua L'Hér. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus ovata Labill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus parvula L.A.S.Johnson & K.D.Hill 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus perriniana F.Muell. ex Rodway 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus polyanthemos Schauer 142 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta Sims 173 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus regnans F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus rubida H.Deane & Maiden 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls 51 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus sieberi L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus subcrenulata Maiden & Blakely 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus urnigera Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euclidium tenuissimum B.Fedtsch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eudianthe coelirosa (L.) Rchb. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Eudianthe laeta (Aiton) Willk. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L. 11678 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 2317 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus L.f. 4900 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus latifolius (L.) Mill. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus verrucosa Scop. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 11842 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium rugosum Houtt. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aleppica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 4547 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aphylla Brouss. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atropurpurea Brouss. ex Willd. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia azorica Hochst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia balsamifera W.T.Aiton 123 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia biumbellata Poir. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bivonae Steud. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bourgeana J.Gay ex Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bravoana Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia broussonetii Willd. ex Link 38 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia canariensis L. 1111 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia candelabrum Tremaut ex Kotschy 90 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia canutii Parl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia carniolica Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 6577 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia clementei Boiss. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corsica Req. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cuneifolia Guss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 8934 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia davidii R.Subils 32 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dendroides L. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dulcis L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte 43 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia echinus Hook.f. & Coss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia flavicoma DC. 1171 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia fontqueriana Greuter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia gaditana Coss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia gayi Salis 32 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia glyptosperma Engelm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminifolia Vill. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia handiensis Burchard 122 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 4617 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirsuta L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyberna L. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia illirica Lam. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia insularis Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia isatidifolia Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lagascae Spreng. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 4608 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia linifolia L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia loreyi Jord. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lucida Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 711 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mellifera W.T.Aiton 50 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. ex Boiss. 1099 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia minuta Loscos & J.Pardo 13 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L. 936 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nicaeensis All. 800 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia palustris L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias L. 1749 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias x Euphorbia segetalis subsp. portlandica 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplis L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3463 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia piscatoria Aiton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pithyusa L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia polygonifolia L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 842 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pterococca Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4091 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pyrenaica Jord. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia regis-jubae Webb & Berthel 63 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia retusa Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia rigida M.Bieb. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia seguieriana Neck. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 218 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L. 1690 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia spinosa L. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia squamigera Loisel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stricta L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stygiana H.C.Watson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia taurinensis All. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia variabilis Ces. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia x martinii Rouy 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia alpina Lam. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia cebennensis A.B.Martins 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia cuspidata Host 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia frigida Pugsley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia micrantha Rchb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia minima Jacq. ex DC. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia nana (Rouy) Prain 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia officinalis L. 1222 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia pectinata Ten. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia picta Wimm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia pulchella A.Kern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia salisburgensis Funck 66 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia tricuspidata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia divaricata (L.) G.L.Nesom 51 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia schreberi (Nees) Nees 14 ചിത്രങ്ങൾ
Euryops pectinatus (L.) Cass. 987 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia graminifolia (L.) Nutt. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Euzomodendron bourgeanum Coss. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 36 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia cretica L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia glutinosa Delile 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia zilloides Humbert 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum cymosum (Trevir.) C.F.W.Meissn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 15584 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub 1219 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 633 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 492 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia dumetorum (L.) Holub 560 ചിത്രങ്ങൾ
Farsetia aegyptiaca Desv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez 77 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 89 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 3160 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia cornucopiae (L.) Gaertn. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg 1203 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula arrigonii Bocchieri 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula communis L. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula glauca L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula lancerotensis Parl. ex Hartung 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula linkii Webb & Berthel. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula tingitana L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ferulago campestris (Besser) Grecescu 90 ചിത്രങ്ങൾ
Ferulago sylvatica (Besser) Rchb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca acuminata Gaudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca alpina Suter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca amethystina L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arenaria Osbeck 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca armoricana Kerguélen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca auquieri Kerguélen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca borderei (Hack.) K.Richt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca brevipila R.Tracey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen 30 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca christiani-bernardii Kerguélen 18 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca cinerea Vill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca eskia Ramond ex DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca flavescens Bellardi 40 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca gautieri (Hack.) K.Richt. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glacialis Miégev. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glauca Vill. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca halleri All. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heteromalla Pourr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca huonii Auquier 33 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca indigesta Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca inops De Not. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca juncifolia Chaub. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca laevigata Gaudin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca lahonderei Kerguélen & Plonka 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca lemanii Bastard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca longifolia Thuill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca marginata (Hack.) K.Richt. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca nigrescens Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen 12 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca pallens Host 36 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca petraea Guthn. ex Seub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca pumila Chaix 10 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca pyrenaica Reut. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rivularis Boiss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rupicola Heuff. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca scabriculmis (Hack.) K.Richt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca varia Haenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin 20 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca yvesii Sennen & Pau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fibigia clypeata (L.) Medik. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 15111 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8275 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. 2213 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus repens Rottler 138 ചിത്രങ്ങൾ
Filago arvensis L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Filago asterisciflora (Lam.) Chrtek & Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub 36 ചിത്രങ്ങൾ
Filago congesta Guss. ex DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Filago desertorum Pomel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Filago discolor Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sanchez & Galbany 6 ചിത്രങ്ങൾ
Filago germanica L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Filago lutescens Jord. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pygmaea L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Filago tyrrhenica Chrtek & Holub 32 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 6687 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 1717 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W.Wight 349 ചിത്രങ്ങൾ
Fitzroya cupressoides (Molina) I.M.Johnst. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea tinctoria (L.) G.L.Webster 40 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6903 ചിത്രങ്ങൾ
Fontanesia phillyraeoides Labill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fontquera paui (Font Quer) Maire 8 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea angustifolia Retz. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea tenacissima L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 2669 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia x intermedia Zabel 2080 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 510 ചിത്രങ്ങൾ
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet 198 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria moschata Weston 150 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8617 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Duchesne 85 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria viridis Weston 760 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula azorica Grubov 8 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula dodonei Ard. 3268 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula rupestris (Scop.) Schur 19 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia capitata Webb & Berthel. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia composita Pau & Font Quer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia corymbosa Desf. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia ericifolia C.Sm. ex DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia hirsuta L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia laevis L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia pulverulenta L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 4264 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14232 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus ornus L. 2962 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica Marshall 76 ചിത്രങ്ങൾ
Fredolia aretioides Coss. & Durieu ex Bunge 5 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia alba (G.L.Mey.) Grumbleton 357 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia corymbosa (Burm.f.) N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia refracta (Jacq.) Eckl. ex Klatt 253 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia x hybrida L.H.Bailey 108 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron californicum (Torr.) Coville 271 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron mexicanum Davidson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria burnatii (Planch.) Backh. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria hispanica Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria imperialis L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria involucrata All. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria lusitanica Wikstr. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria meleagris L. 1552 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria messanensis Raf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria moggridgei Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria montana Hoppe 94 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria persica L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria pyrenaica L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria tubiformis Gren. & Godr. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 6454 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana arabica (L.) Spach 35 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana ericifolia Wallr. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana ericoides (Cav.) Gand. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana laevipes (L.) Spach 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana scoparia Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb 177 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana viridis (Ten.) Font Quer 39 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria Lag. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria x Fumaria officinalis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria barnolae Sennen & Pau 33 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 738 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 2179 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria densiflora DC. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria gaillardotii Boiss. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria judaica Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria kralikii Jord. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 4639 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria petteri Rchb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria reuteri Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria rupestris Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria schleicheri Soy.-Will. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea dubia A.Terracc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea elliptica Terracc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea foliosa (J.Presl & C.Presl) Schult. & Schult.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea fragifera (Vill.) E.Bayer & G.López 193 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea graeca (L.) Endl. ex Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea granatelli (Parl.) Parl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lacaitae A.Terracc. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea luberonensis J.M.Tison 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lusitanica Terracc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 943 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea minima (L.) Ker Gawl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea nevadensis Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pomeranica Rüthe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea reverchonii Degen 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea serotina (L.) Ker Gawl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea soleirolii F.W.Schultz ex Mutel 91 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 312 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh 1478 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2140 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia x grandiflora Van Houtte 208 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites duriaei Spach 35 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites tomentosus Moench 2776 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus alpinus Sosn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus elwesii Hook.f. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L. 2250 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus plicatus M.Bieb. 1043 ചിത്രങ്ങൾ
Galatella linosyris (L.) Rchb.f. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Galatella sedifolia (L.) Greuter 783 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Galega orientalis Lam. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis cebennensis (Braun-Blanq.) B.Bock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pubescens Besser 131 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pyrenaica Bartl. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis reuteri Rchb.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis segetum Neck. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis speciosa Mill. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit L. 5764 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis x styriaca Porsch ex Fiori 12 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis x wirtgenii F.Ludw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Galium album Mill. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Galium anisophyllon Vill. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7439 ചിത്രങ്ങൾ
Galium arenarium Loisel. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aristatum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Galium atrovirens Lapeyr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Galium baldense Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Galium cespitosum Lam. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Galium cinereum All. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium cometorhizon Lapeyr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Galium corrudifolium Vill. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Galium corsicum Spreng. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Galium crespianum Rodr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galium debile Desv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Galium elongatum C.Presl 15 ചിത്രങ്ങൾ
Galium estebanii Sennen 12 ചിത്രങ്ങൾ
Galium fleurotii Jord. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Galium glaucum L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Galium laevigatum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Galium lucidum All. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Galium maritimum L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Galium megalospermum All. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Galium minutulum Jord. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 6276 ചിത്രങ്ങൾ
Galium montis Merxm. & Ehrend. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Galium neglectum Le Gall ex Gren. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium obliquum Vill. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 3987 ചിത്രങ്ങൾ
Galium palustre L. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Galium papillosum Lapeyr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pseudohelveticum Ehrend. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pumilum Murray 252 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pusillum L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pyrenaicum Gouan 79 ചിത്രങ്ങൾ
Galium rotundifolium L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Galium rubioides L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Galium rubrum L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Galium saxatile L. 750 ചിത്രങ്ങൾ
Galium saxosum (Chaix) Breistr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Galium scabrum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Galium setaceum Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Galium sylvaticum L. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tendae Rchb.f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tenue Vill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium timeroyi Jord. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 128 ചിത്രങ്ങൾ
Galium trifidum L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Galium triflorum Michx. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Galium uliginosum L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verrucosum Huds. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verticillatum Danthoine ex Lam. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 5652 ചിത്രങ്ങൾ
Galium x effulgens Beck 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium x pomeranicum Retz. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Galtonia candicans (Baker) Decne. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Gasparrinia peucedanoides (M.Bieb.) Thell. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium scabrum C.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria procumbens L. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria shallon Pursh 549 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 5097 ചിത്രങ്ങൾ
Genista acanthoclada DC. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Genista aetnensis (Biv.) DC. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Genista anglica L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Genista ausetana (O.Bolòs & Vigo) Talavera 20 ചിത്രങ്ങൾ
Genista boissieri Spach 6 ചിത്രങ്ങൾ
Genista canariensis L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Genista cinerea (Vill.) DC. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Genista corsica (Loisel.) DC. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Genista delphinensis Verl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Genista desoleana Vals. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Genista ephedroides DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Genista florida L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Genista germanica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Genista hirsuta Vahl 316 ചിത്രങ്ങൾ
Genista hispanica L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Genista horrida (Vahl) DC. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Genista januensis Viv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Genista linifolia L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Genista lobelii DC. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Genista lydia Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Genista micrantha J.G.Ortega 18 ചിത്രങ്ങൾ
Genista monosperma (L.) Lam. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson 280 ചിത്രങ്ങൾ
Genista morisii Colla 2 ചിത്രങ്ങൾ
Genista patens (L. ex Murray) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Genista pilosa L. 1037 ചിത്രങ്ങൾ
Genista pulchella Vis. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Genista radiata (L.) Scop. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Genista raetam Forssk. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Genista sagittalis L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Genista salzmannii DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Genista scorpius (L.) DC. 1862 ചിത്രങ്ങൾ
Genista sericea Wulfen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Genista spartioides Spach 23 ചിത്രങ്ങൾ
Genista sphaerocarpa (L.) Lam. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Genista stenopetala Webb & Berthel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Genista sylvestris Scop. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tenera (Jacq.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tetragona Besser 2 ചിത്രങ്ങൾ