പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder 5763 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill. 2999 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba x Abies nordmanniana 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill. 748 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cephalonica J.W.Loudon 93 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière 29 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies forrestii Coltm.-Rog. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Abies kawakamii (Hayata) T.Itô 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abies koreana E.H.Wilson 445 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nebrodensis Mattei 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nordmanniana (Steven) Spach 885 ചിത്രങ്ങൾ
Abies numidica Lannoy ex Carrière 75 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pindrow (Royle ex D.Don) Royle 18 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pinsapo Boiss. 1193 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder 162 ചിത്രങ്ങൾ
Abies recurvata Masters 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sibirica Ledeb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 1397 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2350 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon vitifolium (Cav.) C.Presl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cultriformis A.Cunn. ex G.Don 39 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3994 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens (J.C.Wendl.) Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia doratoxylon A.Cunn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 302 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 605 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 738 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R.Br. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pravissima F.Muell. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia raddiana Savi 33 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 1386 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia salicina Lindl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia verticillata (L'Hér.) Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha virginica L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthoprasium frutescens Spenn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus arboreus Forssk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 10358 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 1814 ചിത്രങ്ങൾ
Acer buergerianum Miq. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 13894 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cappadocicum Gled. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 52 ചിത്രങ്ങൾ
Acer davidii Franch. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Acer griseum (Franch.) Pax 596 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 1164 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2788 ചിത്രങ്ങൾ
Acer neapolitanum Ten. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 11675 ചിത്രങ്ങൾ
Acer opalus Mill. 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 9269 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pictum Thunb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 12211 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 15684 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 4708 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 5991 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharum Marshall 852 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sempervirens L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum L. 1916 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x bornmuelleri Borbás 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x coriaceum Bosc ex Tausch 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x guyotii Beauverd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x hybridum Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x peronai Schwer. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acer x zoeschense Pax 7 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea atrata L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea barrelieri (Ten.) Sch.Bip. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea chamaemelifolia Pourr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clavennae L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clypeolata Sibth. & Sm. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea coarctata Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea collina Becker ex Rchb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea erba-rotta All. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3975 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ligustica All. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea macrophylla L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo 631 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22836 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea mucronulata Bertol. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nana L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea nobilis L. 4613 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea odorata L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea oxyloba (DC.) Sch.Bip. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea pannonica Scheele 13 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea pratensis Sauker & R. Länger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 2309 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea roseo-alba Ehrend. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea setacea Waldst. & Kit. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea tenorei Grande 19 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea tomentosa L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski 2 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 608 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla aurea W.R.B.Oliv. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla colensoi Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciphylla squarrosa J.R.Forst. & G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Herb. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Acis fabrei (Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo 33 ചിത്രങ്ങൾ
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo 104 ചിത്രങ്ങൾ
Acis rosea (F.Martin) Sweet 37 ചിത്രങ്ങൾ
Acmispon americanus (Nutt.) Rydb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum anthora L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 2401 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 5263 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Aconogonum alpinum (All.) Schur 328 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 402 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea spicata L. 859 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch. 887 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 1232 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus anisochilus Boiss. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay 294 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus decorticans Boiss. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus foliolosus DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus hispanicus DC. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocarpus viscosus Webb & Berthel. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora liliifolia (L.) DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. 1641 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Adhatoda vasica Nees 373 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2426 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 82 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum reniforme L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis dentata Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis distorta Ten. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis pyrenaica DC. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops biuncialis Vis. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops crassa Boiss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 668 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ligustica (Savign.) Coss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops speltoides Tausch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 8427 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium appendiculatum Bañares 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. 3100 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium calderense 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense Webb & Berthel. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 995 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium cuneatum Webb & Berthel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium decorum Webb ex Bolle 385 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glandulosum Webb & Berthel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium glutinosum Webb & Berthel. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium goochiae (Webb & Berthel.) Webb & Berthel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 3161 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium holochrysum Webb & Berthel 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger 106 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium leucoblepharum Webb ex A.Rich. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium lindleyi Webb & Berthel. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium mascaense D.Bramwell 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium nobile (Praeger) Praeger 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium palmense Webb 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium percarneum (R.P.Murray) J.Pitard & L.Proust 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium pseudourbicum Bañares 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust 50 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium simsii (Sweet) Stearn 181 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium smithii Webb & Berthel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium subplanum Praeger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme Webb & Berthel. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium undulatum Webb & Berthel. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium valverdense (Praeger) Praeger 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium vestitum Svent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium virgineum Webb 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus carnea Hayne 2248 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus flava Sol. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 11889 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter 789 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema saxatile (L.) R.Br. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Aethionema thomasianum J.Gay 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus F.M.Leight. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus inapertus Beauverd 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 7367 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus umbellatus L'Hér. 1531 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 197 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 73 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6234 ചിത്രങ്ങൾ
Agave attenuata Salm-Dyck 2374 ചിത്രങ്ങൾ
Agave bracteosa S.Watson ex Engelm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Agave fourcroydes Lem. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Agave salmiana Otto 67 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 633 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2239 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 8359 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia procera Wallr. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2903 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma gracile Boiss. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis alpina Scop. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 1075 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis curtisii Kerguélen 67 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis exarata Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis marysae-tortiae Portal 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis rupestris All. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis scabra Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis schleicheri Jord. & Verl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis x fouilladeana Lambinon & Verloove 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson bollei Webb ex Bolle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson divaricatum (Lowe) Praeger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 238 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson parlatorei Bolle 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson porphyrogennetos Bolle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson punctatum Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson tortuosum Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson villosum (Aiton) Webb & Berthel. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8751 ചിത്രങ്ങൾ
Aira armoricana F.Albers 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aira multiculmis Dumort. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Aira provincialis Jord. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aira tenorei Guss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoanthemum hispanicum (L.) H.E.K.Hartmann 50 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga genevensis L. 1314 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga iva (L.) Schreb. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga orientalis L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga pyramidalis L. 1056 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 16987 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga x hybrida A.Kern. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata Decne. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 9916 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea biennis Winterl 481 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 11988 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea setosa (Boiss.) Alef. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla acutiloba Opiz 184 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpigena Buser 86 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla amphisericea Buser 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla catalaunica Rothm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla cinerea Buser 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla colorata Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla conjuncta Bab. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla coriacea Buser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla crinita Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla demissa Buser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla filicaulis Buser 46 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla fissa Günther & Schummel 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flabellata Buser 24 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla flexicaulis Buser 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glabra Neygenf. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glacialis Buser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla glaucescens Wallr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla heteropoda Buser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla hybrida (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla incisa Buser 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla inconcinna Buser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 1924 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla monticola Opiz 377 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla nitida Buser 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pallens Buser 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla pentaphyllea L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla petiolulans Buser 17 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla saxatilis Buser 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla splendens H.Christ ex Favrat 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla straminea Buser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla strigosula Buser 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 37 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subglobosa 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subsericea Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla transiens (Buser) Buser 24 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla vetteri Buser 33 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla xanthochlora Rothm. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma lanceolatum With. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica L. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna lutea Moris 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna matthioli Tausch 377 ചിത്രങ്ങൾ
Alkanna orientalis Boiss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allagopappus dichotomus Cass. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 19332 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acutiflorum Loisel. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4109 ചിത്രങ്ങൾ
Allium angulosum L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ascalonicum L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum Boiss. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum sensu Chabert 80 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atroviolaceum x Allium polyanthum 62 ചിത്രങ്ങൾ
Allium carinatum L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1717 ചിത്രങ്ങൾ
Allium chamaemoly L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Allium coloratum Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum Guss. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Allium commutatum x Allium porrum 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cyrilli Ten. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ericetorum Thore 211 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flexum Waldst. & Kit. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allium guttatum Steven 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allium insubricum Boiss. & Reuter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lineare L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allium longispathum D.Delaroche 45 ചിത്രങ്ങൾ
Allium lusitanicum Lam. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Allium massaessylum Batt. & Trab. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moschatum L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Allium narcissiflorum Vill. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1958 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 2513 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri 30 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 347 ചിത്രങ്ങൾ
Allium parciflorum Viv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pendulinum Ten. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pyrenaicum Costa & Vayr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ramosum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 2294 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 776 ചിത്രങ്ങൾ
Allium savii Parl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Allium saxatile M.Bieb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scaberrimum J.Serres 25 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3256 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorzonerifolium DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium senescens L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siculum Ucria 477 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1789 ചിത്രങ്ങൾ
Allium strictum Schrad. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Allium suaveolens Jacq. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subvillosum Salzm. ex Schult.f. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 117 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 2471 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Spreng. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ursinum L. 6147 ചിത്രങ്ങൾ
Allium victorialis L. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 2098 ചിത്രങ്ങൾ
Allium x proliferum (Moench) Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina muelleriana (Miq.) L.A.S.Johnson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus fragilis Christenh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus guanchicus (Bolle) Christenh. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus hispanicus (Mett.) Christenh. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus persicus (Bory) Christenh. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Allosorus tinaei (Tod.) Christenh. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch 1061 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus alnobetula x Alnus incana 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby 2101 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 11258 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1766 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rubra Bong. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus subcordata C.A.Mey. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus x spaethii Callier 63 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3117 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aristata Haw. 2983 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe brevifolia Mill. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe humilis (L.) Mill. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2602 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mitriformis Mill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe perfoliata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe plicatilis (L.) Mill. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striata Haw. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striatula Haw. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe succotrina All. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe variegata L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 7446 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe x principis (Haw.) Stearn 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus bulbosus Gouan 34 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus gerardi Vill. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1809 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria aurea Graham 5948 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria ligtu L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera paronychioides A.St.-Hil. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 100 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera tenella Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 2570 ചിത്രങ്ങൾ
Althenia filiformis Petit 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssoides utriculata (L.) Medik. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum argenteum All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum bertolonii Desv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum corsicum Duby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum cuneifolium Ten. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum diffusum Ten. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum linifolium Stephan ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum loiseleurii P.Fourn. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum minutum Schltdl. ex DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum murale Waldst. & Kit. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum orophilum Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum ovirense A.Kern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum robertianum Bernard, Godr. & Gren. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum scutigerum Durieu 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium Desf. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolphi 101 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 313 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1544 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2734 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 1243 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 756 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus macrocarpus Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S.Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus polygonoides L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6504 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus thunbergii Moq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2631 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3545 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosina bassii L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1630 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 4708 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1119 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 1263 ചിത്രങ്ങൾ
Amomyrtus luma (Molina) D.Legrand & Kausel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 1376 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz 241 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia intermedia Fisch. & C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia micrantha Suksd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis champagneuxii (Barnéoud) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 208 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis collina (Banks & Sol.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 107 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 379 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman 314 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 804 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis longicornu (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 78 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 3666 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis morio x Anacamptis papilionacea 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 201 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 950 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis picta (Loisel) R.M.Bateman 90 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 10417 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x alata (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x duquesneyi (Rchb.f.) B.Bock 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x gennarii (Rchb.f.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x laniccae (Braun-Blanq.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x menosii (C.Bernard & G.Fabre) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis x parvifolia (Chaub.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1721 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus homogamos (Maire) Humphries 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus pyrethrum DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 817 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 740 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris foetida L. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1807 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis triplinervis (Sims) Sims ex C.B.Clarke 227 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum corsicum Jord. & Fourr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum laxiflorum Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierachuntica Crantz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aegyptiaca (L.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa aggregata Lehm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa calcarea Boiss. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa cretica Mill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa crispa Viv. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa italica Retz. 2249 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa leptophylla W.D.J.Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa littorea Moris 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa ochroleuca M.Bieb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 3110 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis x Anchusa undulata subsp. hybrida 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa procera Besser ex Link 22 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusella cretica (Mill.) Bigazzi, E.Nardi & Selvi 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusella variegata (L.) Bigazzi, E.Nardi & Selvi 28 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium psammophilum Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardii Vitman 133 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace adfinis Biroli 64 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace alpina (L.) Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace carnea L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chaixii Gren. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chamaejasme Wulfen 76 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace ciliata DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace cylindrica DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace halleri L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace hausmanni Leyb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace helvetica (L.) All. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace lactea L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace obtusifolia All. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pubescens DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace pyrenaica Lam. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace vandellii (Turra) Chiov. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace villosa L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace vitaliana (L.) Lapeyr. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala glandulosa Lam. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 2784 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala pinnatifida W.T.Aiton 26 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala ragusina L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone alpina L. 4685 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone apennina L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone baldensis L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 1982 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2807 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone halleri All. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hepatica L. 7442 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1411 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine 8277 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone montana Hoppe 95 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone narcissiflora L. 867 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L. 13921 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone palmata L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pratensis L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pulsatilla L. 2875 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 2203 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone rubra Lam. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone scherfelii Ullep. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone sylvestris L. 1422 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone trifolia L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vernalis L. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone x hybrida Paxton 230 ചിത്രങ്ങൾ
Anemonella thalictroides (L.) Spach 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1744 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica archangelica L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica atropurpurea L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica gigas Nakai 8 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica heterocarpa J.Lloyd 70 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pachycarpa Lange 18 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica polymorpha Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica razulii Gouan 168 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 7114 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev 927 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha madritensis (L.) Nevski 328 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rigida (Roth) Hyl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rubens (L.) Nevski 271 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha sterilis (L.) Nevski 1676 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha tectorum (L.) Nevski 224 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 193 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 647 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 1323 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis aetnensis Schouw 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2601 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis austriaca Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chia L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis chrysantha J.Gay 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cretica L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis hyalina DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis hydruntina H.Groves 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis maritima L. 1280 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis punctata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis ruthenica M.Bieb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis secundiramea Biv. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tomentosa L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis urvilleana (DC.) Sommier & Caruana 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum baeticum Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 2618 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum ramosum L. 836 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M.Bieb. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1165 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 15319 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 559 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff 107 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cornicina L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis cytisoides L. 647 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hamosa Desf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis hermanniae L. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis lotoides L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 1222 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis ramburii Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 6310 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria agrostidea (DC.) Parl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Antinoria insularis Parl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum australe Rothm. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum charidemi Lange 94 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum graniticum Rothm. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum litigiosum Pau 253 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 11655 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum molle L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum sempervirens Lapeyr. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum siculum Mill. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Anvillea radiata Coss. & Durieu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Apera interrupta (L.) P.Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes cornucopioides Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 3461 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium L. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Apollonias barbujana (Cav.) Bornm. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L.f. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Aposeris foetida (L.) Less. 374 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes 4715 ചിത്രങ്ങൾ
Aptenia cordifolia x Aptenia haeckeliana 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia alpina L. 1394 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia atrata W.D.J.Koch 986 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bernardii Gren. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia bertolonii Schott 51 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia dumeticola Jord. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia einseleana F.W.Schultz 55 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia hirsutissima Timb.-Lagr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia nigricans Baumg. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia pyrenaica DC. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia reuteri Boiss. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia viscosa Gouan 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 18017 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée 522 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz 46 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz 78 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1299 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis allionii DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 1288 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis auriculata Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis bellidifolia Crantz 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caerulea (All.) Haenke 56 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis caucasica Willd. ex Schltdl. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis ciliata Clairv. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis collina Ten. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis nova Vill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis parvula L.M.Dufour 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis scabra All. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis serpillifolia Vill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis soyeri Reut. & A.L.P.Huet 42 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis verna (L.) R.Br. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis vochinensis Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes webbianum (A.Br.) Schelpe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 329 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 3772 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 2199 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus andrachne L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus canariensis Duhamel 224 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 11329 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus x andrachnoides Link 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 167 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7387 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 9507 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium nemorosum Lej. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium tomentosum Mill. 1291 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weiss 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis acaulis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aremonia agrimonoides (L.) DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria balearica L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria bertolonii Fiori 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria biflora L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ciliata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria cinerea DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria conimbricensis Brot. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria controversa Boiss. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria erinacea Boiss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria gothica Fr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria grandiflora L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispanica Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria hispida L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte 35 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria modesta Dufour 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria montana L. 1311 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria multicaulis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria provincialis Chater & G.Halliday 125 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria pungens Clem. ex Lag. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria purpurascens Ramond ex DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria querioides Willk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria tetraquetra L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 892 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 3460 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum adauctum (Link) Humphries 23 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum broussonetii (Balb. ex Pers.) Humphries 26 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum dissectum Lowe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum filifolium (Sch.Bip.) Humphries 8 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum foeniculaceum (Willd.) Webb 41 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Webb 977 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum gracile Sch.Bip. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum maderense (D.Don) Humphries 25 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe 36 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum vicentii Santos & Feria 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball 645 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum proboscideum (L.) Savi 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum simorrhinum Durieu 97 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida congesta Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia altissima Desf. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia baetica L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bianorii Pau & Sennen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 2114 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clusii Lojac. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 224 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pallida Willd. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 214 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia L. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 805 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tyrrhena E.Nardi & Arrigoni 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link 27 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria alpina Willd. 753 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria arenaria (Pers.) Schult. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria belgenciensis Donad. ex Kerguélen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria bubanii G.H.M.Lawr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria canescens (Host) Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria capitella Pau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria euscadiensis Donad. & Vivant 13 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria girardii (Bernis) Litard. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria leucocephala Salzm. ex W.D.J.Koch 32 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria macrophylla Boiss. & Reut. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria malinvaudii H.J.Coste & Soulié 42 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima Willd. 2559 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria muelleri A.L.P.Huet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria multiceps Wallr. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pinifolia (Brot.) Hoffmanns. & Link 2 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansf. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pubinervis Boiss. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link 174 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria ruscinonensis Girard 100 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria sardoa Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria soleirolii (Duby) Godr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria sulcitana Arrigoni 3 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria vulgaris Willd. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens Coss. & Kralik 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica montana L. 2926 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 76 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Medik. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 2058 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia prunifolia (Marshall) Rehder 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Artedia squamata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3405 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia alba Turra 510 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2197 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arborescens L. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia armeniaca Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia atrata Lam. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia austriaca Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia borealis Pall. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia caerulescens L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 1026 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia chamaemelifolia Vill. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1419 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia eriantha Ten. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia genipi Weber 133 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia glacialis L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia herba-alba Asso 384 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia insipida Vill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 709 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia maritima L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel 43 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia nitida Bertol. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ramosa Buch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia thuscula Cav. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia umbelliformis Lam. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vallesiaca All. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 1040 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13117 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch 211 ചിത്രങ്ങൾ
Arum cylindraceum Gasp. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 12821 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum var. neglectum x Arum maculatum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum x Arum maculatum 125 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 4871 ചിത്രങ്ങൾ
Arum pictum L.f. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 3172 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria argenteostriata (Regel) Vilm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria fortunei (van Houtte) Rivière & C.Rivière 60 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria ragamowskii (Nichols) Pfitzer 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinaria simonii (Carrière) Riviere & C.Riviere 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2249 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo mediterranea Danin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo micrantha Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo plinii Turra 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asarina erubescens (D.Don) Pennell 140 ചിത്രങ്ങൾ
Asarina procumbens Mill. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum europaeum L. 971 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1896 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias syriaca L. 2859 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 2643 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus arborescens Willd. ex Schult.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 183 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2620 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus maritimus (L.) Mill. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus nesiotes Svent. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2282 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus pastorianus Webb & Berthel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus plocamoides Webb 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus scoparius Lowe 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2410 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus stipularis Forssk. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus tenuifolius Lam. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus umbellatus Link 83 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula aristata L.f. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula capillacea (Lange) R.Vilm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula gussonei Boiss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hexaphylla All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirsuta Desf. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula hirta Ramond 80 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula laevigata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula occidentalis Rouy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula purpurea (L.) Ehrend. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula pyrenaica L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula taurina L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula tinctoria L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus acaulis Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 4138 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire 72 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus cerasiferus J.Gay 666 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus macrocarpus Parl. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus ramosus L. 2107 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 1088 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adulterinum Milde 22 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aureum Cav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach, K.Rasbach & Reichst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium balearicum Shivas 33 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ceterach L. 1617 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneifolium Viv. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium fissum Kit. ex Willd. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium fontanum (L.) Bernh. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium foreziense Legrand 61 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hemionitis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hispanicum (Coss.) Greuter & Burdet 50 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lepidum C.Presl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lolegnamense (Gibby & Lovis) Viane 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium majoricum Litard. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium marinum L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1616 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium obovatum Viv. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium onopteris L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium petrarchae (Guérin) DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sagittatum (DC.) Bange 85 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 4395 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium seelosii Leyb. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 4056 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viride Huds. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x alternifolium Wulfen 55 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x centovallense D.E.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x clermontae Syme 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x costei Litard. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x hybridum (Milde) Bange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x javorkae Kümmerle 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x lessinense Vida & Reichst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium x pagesii Litard. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2505 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 2160 ചിത്രങ്ങൾ
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Aster trinervius Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aster willkommii Sch.Bip. ex Willk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus graveolens Less. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe japonica (C.Morren & Decne.) A.Gray 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecuroides L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alopecurus Pall. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alpinus L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus armatus Willd. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus australis (L.) Lam. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus austriacus Jacq. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus baionensis Loisel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus balearicus Chater 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cicer L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus clusianus Soldano 19 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crenatus Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cymbicarpos Brot. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus danicus Retz. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus depressus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 95 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus epiglottis L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus exscapus L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus frigidus (L.) A.Gray 52 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus genargenteus Moris 19 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glaux L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos L. 1200 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus granatensis Lam. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus greuteri Bacch. & Brullo 38 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hispanicus Coss. ex Bunge 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus huetii Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hypoglottis L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus incanus L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus leontinus Wulfen 36 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus monspessulanus L. 1621 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus nevadensis Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus onobrychis L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus oxyglottis Steven 10 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 110 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus penduliflorus Lam. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sempervirens Lam. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus siculus Biv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus solandri Lowe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus stella Gouan 102 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus terraccianoi Vals. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tragacantha L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus vesicarius L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia bavarica F.W.Schultz 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia carniolica Wulfen 45 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia major L. 4795 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia maxima Pallas 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia minor L. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Astydamia latifolia Baill. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta cretensis L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Athamanta sicula L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 189 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2721 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium niponicum (Mett.) Hance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium x reichsteinii Schneller & Rasbach 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atocion armeria (L.) Raf. 1744 ചിത്രങ്ങൾ
Atocion rupestre (L.) B.Oxelman 679 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis 16 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis delicatula Batt. ex L.Chevall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis humilis L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis preauxiana Sch.Bip. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis serratuloides Sieber ex Cass. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula Edmondston 78 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula x Atriplex prostrata 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glauca L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1930 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 670 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex longipes Drejer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex micrantha Ledeb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex muelleri Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex sagittata Borkh. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata Moq. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex suberecta Verd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tornabenei Tineo 14 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex x gustafssoniana Tascher. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atropa belladonna L. 3187 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta columnae Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 3529 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 3880 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia petraea (Ard.) Schur 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1836 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia sinuata (L.) Griseb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Avellinia festucoides (Link) Valdés & H.Scholz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 875 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena canariensis Baum, Rajhathy & Sampson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1814 ചിത്രങ്ങൾ
Avena nuda L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3089 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Avena strigosa Schreb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Avenella flexuosa (L.) Drejer 317 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla mexicana C.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer 31 ചിത്രങ്ങൾ
Babcockia platylepis (Webb & Berthel.) Boulos 8 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana stricta (Aiton) Ker Gawl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis halimifolia L. 1142 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia repens (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota acetabulosa Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota deserti (Noë ex Coss.) Jury, Rejdali & A.J.K.Griffiths 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota hirsuta Benth. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota pseudodictamnus (L.) Benth. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia integrifolia L.f. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea bracteosa Guss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 223 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea rupicola Moris 61 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea sicula C.Presl & J.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea stricta Andrz. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 4676 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia alpina L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1923 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott 44 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck 87 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) Voss 91 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia tomentosa (Lowe) Maire & Weiller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2155 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 13 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia evansiana Andrews 2888 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia x semperflorens Link & Otto 903 ചിത്രങ്ങൾ
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia ciliata (Cirillo) Nees 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia hackelli Freyn 37 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Rchb. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 64 ചിത്രങ്ങൾ
Bellidiastrum michelii Cass. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis annua L. 2293 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis bernardii Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis pappulosa Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 12084 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reut. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis sylvestris Cirillo 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Bellium bellidioides L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Bellium crassifolium Moris 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bellium nivale Req. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia brachystachya Svent. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia caudata Webb & Berthel 29 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia exstipulata Svent. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Bencomia sphaerocarpa Svent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori 254 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aetnensis C.Presl 97 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aggregata C.K.Schneid. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aquifolium Pursh 11858 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis buxifolia Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis darwinii Hook. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis empetrifolia Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis gagnepainii C.K.Schneid. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis japonica (Thunb.) R.Br. 3167 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis julianae C.K.Schneid. 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis lomariifolia (Takeda) Laferr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis maderensis Lowe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis pinnata Lag. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis pruinosa Franch. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis repens Lindl. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 6372 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis verruculosa Hemsl. & E.H.Wilson 32 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 3620 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis wilsoniae Hemsl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis x ottawensis C.K.Schneid. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis x stenophylla Lindl. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 6092 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 3365 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa mutabilis (Vent.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa obliqua (Sm.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 578 ചിത്രങ്ങൾ
Beschorneria yuccoides K.Koch 214 ചിത്രങ്ങൾ
Beta macrocarpa Guss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Beta trigyna Waldst. & Kit. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 6414 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica alopecuros L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica hirsuta L. 410 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica macrantha K.Koch 218 ചിത്രങ്ങൾ
Betonica officinalis L. 3251 ചിത്രങ്ങൾ
Betula alleghaniensis Britton 123 ചിത്രങ്ങൾ
Betula celtiberica Rothm. & Vasc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Betula ermanii Cham. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Betula humilis Schrank 42 ചിത്രങ്ങൾ
Betula maximowicziana Regel 37 ചിത്രങ്ങൾ
Betula medwediewii Regel 23 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nana L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nigra L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall 293 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 8951 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 2669 ചിത്രങ്ങൾ
Betula utilis D.Don 900 ചിത്രങ്ങൾ
Biarum tenuifolium (L.) Schott 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aristosa (Michx.) Britton 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 651 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1373 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens cernua L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens connata Muhlenb. ex Willd. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L. 2024 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2057 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens radiata Thuill. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens subalternans DC. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens triplinervia Humb., Bonpl. & Kunth 346 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens vulgata Greene 49 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens x polakii Velen. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M.Bieb. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora testiculata (L.) Spreng. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Billardiera heterophylla (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp 57 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella ambigua DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella arvernensis Jord. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella auriculata L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella brevicaulis Jord. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella cichoriifolia Loisel. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella didyma L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella divionensis Jord. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella flexuosa Jord. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella frutescens Coss. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella glacialis Jord. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella granitica Boreau ex Pérard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella guillonii Jord. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella intermedia Gouan 19 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella intricata Jord. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella laevigata L. 1748 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella lamottei Jord. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella lima Rchb. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella mediterranea Jord. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella megacarpaea Boiss. & Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella microcarpa DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella minor Jord. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella polyclada Jord. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella rotgesii Foucaud 11 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella sclerocarpa Revel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood 29 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella vicentina Rothm. ex Guinea 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta amplexicaulis (D.Don) Greene 215 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta officinalis Delarbre 4794 ചിത്രങ്ങൾ
Bistorta vivipara (L.) Delarbre 828 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 4044 ചിത്രങ്ങൾ
Bivonaea lutea (Biv.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin 27 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 2259 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Roth 1271 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey. 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum capitatum L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum virgatum L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Blumenbachia insignis Schrad. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 51 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia repens L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bolax gummifera (Lam.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 559 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 13745 ചിത്രങ്ങൾ
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter 122 ചിത്രങ്ങൾ
Bosea yervamora L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 374 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 405 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lanceolatum (S.G.Gmel.) Ångstr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch 37 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium simplex E.Hitchc. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 5075 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea peruviana Humb. & Bonpl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9050 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua gracilis (Kunth) Lag. ex Griffiths 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bowlesia incana Ruiz & Pav. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton acerifolius F.Muell. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton bidwillii Hook. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton discolor F.Muell. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br. 2237 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton rupestris (Lindl.) K.Schum. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium arbuscula Knoche 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 863 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea armata S.Watson 209 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea edulis H.Wendl. ex S.Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brassaia actinophylla Endl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica barrelieri (L.) Janka 225 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica elongata Ehrh. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica fruticulosa Cirillo 112 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica insularis Moris 78 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica montana Pourr. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 6899 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 272 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6243 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica procumbens (Poir.) O.E.Schulz 19 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2129 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica repanda (Willd.) DC. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rupestris Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 190 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica villosa Biv. ex Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brimeura amethystina (L.) Chouard 101 ചിത്രങ്ങൾ
Brimeura fastigiata (Viv.) Chouard 94 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1425 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis benekenii (Lange) Holub 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 432 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis pannonica (Kumm. & Sendtn.) Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub 205 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis riparia (Rehmann) Holub 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus bromoideus (Lej.) Crép. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus commutatus Schrad. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus grossus Desf. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1945 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus intermedius Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus japonicus Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus marginatus Nees ex Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 2466 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea D.Don 62 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 4971 ചിത്രങ്ങൾ
Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst. 2425 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia alba L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 5919 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia verrucosa Dryand. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja albiflora Hemsl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja alternifolia Maxim. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13434 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja globosa Hope 471 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja japonica Hemsl. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja x weyeriana Weyer 202 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia perennis Pourr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tenuifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tuberculata Loscos 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 746 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides gastonii (Benth.) I.M.Johnst. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 2995 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1547 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium alpinum Waldst. & Kit. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium ferrulaceum Sibth. & Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium pachypodum P.W.Ball 8 ചിത്രങ്ങൾ
Buphthalmum salicifolium L. 2071 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum alpigenum Jord. & Fourr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum angulosum L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum baldense Turra 176 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum falcatum L. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticescens L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum L. 1743 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gerardi All. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gibraltarium Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum glumaceum Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum handiense (Bolle) G.Kunkel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum longifolium L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum petraeum L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum praealtum L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum ranunculoides L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rigidum L. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum salicifolium Sol. ex Lowe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum semicompositum L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum spinosum Gouan 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum stellatum L. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subspinosum Maire & Weiller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum tenuissimum L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum virgatum Cav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Butia capitata (Mart.) Becc. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus balearica Lam. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 7402 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys ferulacea (L.) Calest. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys libanotis M.Bieb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cachrys sicula L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D.Dietr. 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile edentula (Bigelow) Hook. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 4425 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 131 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 76 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1876 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis neglecta G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis phragmitoides Hartm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 19 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis varia (Schrad.) Host 90 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lancifolia Boom 774 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria integrifolia L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula algeriensis Boiss. & Reut. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis L. 3509 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula maderensis DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula maritima Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 12472 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula stellata Cav. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula suffruticosa Vahl 72 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa Rupr. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell. 983 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Callianthemum coriandrifolium Rchb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 9411 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon coccineus F.Muell. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2998 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche brutia Petagna 43 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch 11 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hermaphroditica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche obtusangula Le Gall 122 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche platycarpa Kütz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche truncata Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 6375 ചിത്രങ്ങൾ
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 2168 ചിത്രങ്ങൾ
Calotis cuneifolia R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton 242 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 7263 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha polypetala Hochst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus floridus L. 1241 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 122 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 9314 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia saluenensis Stapf ex Bean 8 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia x vernalis (Makino) Makino 6 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia x williamsii W.W.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula albicans (Buser) Engl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alliariifolia Willd. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alpestris All. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula alpina Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula barbata L. 1337 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula baumgartenii Becker 27 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula bertolae Colla 19 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula bononiensis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carnica Schiede ex Mert. & W.D.J.Koch 11 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carpatica Jacq. 434 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cenisia L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cervicaria L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cochleariifolia Lam. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula dichotoma L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula elatines L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula elatinoides Moretti 11 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula excisa Schleich. ex Murith 36 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fenestrellata Feer 5 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula forsythii (Arcang.) Podlech 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fragilis Cirillo 112 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fritschii Witasek 24 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula garganica Ten. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 5349 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula isophylla Moretti 31 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula justiniana Witasek 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lactiflora M.Bieb. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L. 1037 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lingulata Waldst. & Kit. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lusitanica L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1914 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula mollis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula morettiana Rchb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula patula L. 3306 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L. 6851 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula portenschlagiana Roem. & Schult. 1478 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula poscharskyana Degen 5499 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula precatoria Timb.-Lagr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pyramidalis L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rainerii Perp. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula ramosissima Sibth. & Sm. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 3391 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 5362 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rhomboidalis L. 836 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 5701 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula scheuchzeri Vill. 1305 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula sibirica L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula speciosa Pourr. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula spicata L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula stenocodon Boiss. & Reut. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula thyrsoides L. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula tommasiniana W.D.J.Koch ex F.W.Schultz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 7144 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trichocalycina Ten. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula versicolor Sibth. & Sm. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula witasekiana Vierh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula zoysii Wulfen 80 ചിത്രങ്ങൾ
Camphorosma monspeliaca L. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2880 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Bureau 3984 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehder 72 ചിത്രങ്ങൾ
Camptoloma canariense (Webb & Berthel.) Hilliard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campylanthus salsoloides Webb 30 ചിത്രങ്ങൾ
Canarina canariensis (L.) Vatke 289 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9025 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 691 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis indica Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4224 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis orientalis Veill. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sicula Veill. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 2541 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 6634 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella grandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9012 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam. 986 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana frutex (L.) K.Koch 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caralluma burchardii N.E.Br. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Caralluma europaea N.E.Br. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine alpina Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine amara L. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine asarifolia L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bellidifolia L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bulbifera (L.) Crantz 1402 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine caldeirarum Guthn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine chelidonia L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine crassifolia Pourr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz 329 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4154 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine graeca L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz 1876 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine impatiens L. 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine kitaibelii Bech. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine matthioli Moretti 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz 971 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine plumieri Vill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 11555 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine raphanifolia Pourr. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine resedifolia L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine trifolia L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine x zahlbruckneriana O.E.Schulz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Cardopatium corymbosum (L.) Pers. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 1965 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acicularis Bertol. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus aemilii Briq. & Cavill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus aurosicus Chaix 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus carduelis (L.) Gren. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus carlinoides Gouan 344 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus cephalanthus Viv. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus chevallieri Barratte ex Chevall. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus clavulatus Link 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus defloratus L. 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus fasciculiflorus Viv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus litigiosus Nocca & Balb. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus micropterus (Borbás) Teyber 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nigrescens Vill. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 3298 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus personata (L.) Jacq. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 3100 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus spachianus Durieu 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus Curtis 660 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acuta L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 1044 ചിത്രങ്ങൾ
Carex alba Scop. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Carex appropinquata Schumach. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carex arenaria L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrata L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrofusca Schkuhr 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex austroalpina Bech. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Carex baldensis L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bicolor All. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex binervis Sm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bipartita Bellardi ex All. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bohemica Schreb. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brachystachys Schrank 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brevicollis DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brizoides L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnescens (Pers.) Poir. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buxbaumii Wahlenb. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Carex canescens L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capitata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caryophyllea Latourr. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cespitosa L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Carex chordorrhiza L.f. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex colchica J.Gay 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex curvula All. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Carex davalliana Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Carex demissa Vahl ex Hartm. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Carex depauperata Curtis ex With. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Carex depressa Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex diandra Schrank 74 ചിത്രങ്ങൾ
Carex digitata L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Carex dioica L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distachya Desf. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Carex distans L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disticha Huds. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divisa Huds. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divulsa Stokes 415 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 213 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elata All. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elongata L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ericetorum Pollich 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex extensa Gooden. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ferruginea Scop. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Carex fimbriata Schkuhr 30 ചിത്രങ്ങൾ
Carex firma Mygind ex Host 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 1263 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flava L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Carex foetida All. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Carex frigida All. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex fritschii Waisb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Carex glacialis Mack. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi Carey 148 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grioletii Roem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex halleriana Asso 374 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hartmanii Cajander 18 ചിത്രങ്ങൾ
Carex heleonastes Ehrh. ex L.f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hispida Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hordeistichos Vill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hostiana DC. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Carex humilis Leyss. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lachenalii Schkuhr 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laevigata Sm. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lasiocarpa Ehrh. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leersii F.W.Schultz 56 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lepidocarpa Tausch 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leporina L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Carex limosa L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Carex liparocarpos Gaudin 79 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mabilliana (Rouy) Prain 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex macrostylon Lapeyr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Carex magellanica Lam. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mairei Coss. & Germ. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex michelii Host 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microcarpa Bertol. ex Moris 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microglochin Wahlenb. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Carex montana L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mucronata All. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muricata L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex myosuroides Vill. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nevadensis Boiss. & Reut. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 349 ചിത്രങ്ങൾ
Carex norvegica Retz. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oedipostyla Duval-Jouve 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex olbiensis Jord. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ornithopoda Willd. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Carex otrubae Podp. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pairae F.W.Schultz 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pallescens L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Carex panicea L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paniculata L. 744 ചിത്രങ്ങൾ
Carex parviflora Host 68 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pauciflora Lightf. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 2987 ചിത്രങ്ങൾ
Carex perraudieriana J.Gay 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pilosa Scop. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pilulifera L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Carex praecox Schreb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudobrizoides Clavaud 56 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pulicaris L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex punctata Gaudin 71 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pyrenaica Wahlenb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex remota L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Carex riparia Curtis 474 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rostrata Stokes 280 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rupestris All. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sempervirens Vill. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spicata Huds. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stenophylla Wahlenb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex strigosa Huds. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sylvatica Huds. 748 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tomentosa L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex trinervis Degl. ex Loisel. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carex umbrosa Host 64 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vaginata Tausch 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vesicaria L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Carex viridula Michx. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vulpina L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vulpinoidea Michx. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Carex x boenninghauseniana Weihe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex x turfosa Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex x xanthocarpa Degl. ex Loisel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3331 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina acanthifolia All. 918 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina acaulis L. 2961 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina corymbosa L. 1228 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina gummifera (L.) Less. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina hispanica Lam. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina lanata L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina macrocephala Moris 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina nebrodensis Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina racemosa L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina salicifolia Cav. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina vulgaris L. 1484 ചിത്രങ്ങൾ
Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert 68 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium abrotanoides L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carpesium cernuum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L. 14644 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus orientalis Mill. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus turczaninovii Hance 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis x Carpobrotus edulis 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 5098 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus glaucescens (Haw.) Schwantes 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carrichtera annua (L.) DC. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus arborescens L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus caeruleus L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus carduncellus L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus duvauxii (Batt. & Trab.) Batt. & Trab. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus fruticosus Maire 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus glaucus M.Bieb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 1081 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus mitissimus L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus pinnatus Desf. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Carya amara Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K.Koch 90 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris x clandonensis Hort. 1566 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia corymbosa Lam. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia didymobotrya Frezen. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia italica Lam. ex F.W.Andrews 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia obtusifolia L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia occidentalis L. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 10566 ചിത്രങ്ങൾ
Castroviejoa frigida (Labill.) Galbany, L.Sáez & Benedi 114 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1229 ചിത്രങ്ങൾ
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 10906 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa ovata G.Don 296 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa x erubescens Carrière 3 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L. 2343 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche lutea L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium siculum (Jacq.) Link 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium tuberculosum Moris 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus arboreus Greene 1582 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus impressus Trel. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus thyrsiflorus Eschsch. 2232 ചിത്രങ്ങൾ
Ceballosia fruticosa (L.f.) G.Kunkel ex Förther 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière 3435 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica x Cedrus libani 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don 3921 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus libani A.Rich. 3261 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna 1363 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7411 ചിത്രങ്ങൾ
Celtica gigantea (Link) F.M.Vázquez & Barkworth 67 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 7996 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis koraiensis Nakai 10 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L. 2249 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tenuifolia Nutt. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus americanus (L.) Morrone 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus biflorus Roxb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus compressus (R.Br.) Morrone 263 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus flaccidus (Griseb.) Morrone 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus incertus M.A.Curtis 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longisetus M.C.Johnst. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 289 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone 1882 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea acaulis L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aeolica Guss. ex DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea affinis Friv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea alba L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aplolepa Moretti 27 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L. 2668 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 1210 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea clementei Boiss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea collina L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea corymbosa Pourr. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea dalmatica A.Kern. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea decipiens Thuill. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea deusta Ten. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea dichroantha A.Kern. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea eriophora L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea glomerata Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hanryi Jord. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea haynaldii Borbas ex Hayek 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea horrida Bad. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hyalolepis Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea hypoleuca DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea iberica Trevir. ex Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea involucrata Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 11183 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jaennensis Degen & Debeaux 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jordaniana Godr. & Gren. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Puschk. ex Willd. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea maculosa Lam. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea maroccana Ball 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea napifolia L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nervosa Willd. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigra L. 6159 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigrescens Willd. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea orientalis L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ornata Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea paniculata L. 1291 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pectinata L. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea phrygia L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pseudocineraria (Fiori) Rouy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pseudophrygia Meyer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pullata L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pungens Pomel 34 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ragusina L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea rhaetica Moritzi 8 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea rouyi Coincy 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea rupestris L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 6406 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea seridis L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sicula (L.) Soják 68 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sphaerocephala L. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea stoebe L. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea sulphurea Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea tenoreana Willk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea tenorei Guss. ex Lacaita 7 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea trichocephala M.Bieb. ex Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea uniflora Turra 677 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea veneris (Sommier) Bég. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea virgata Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea x corbariensis Sennen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium chloodes (Brot.) Samp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 5848 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium favargeri Zeltner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium littorale (Turner) Gilmour 273 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 189 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium portense (Brot.) Butcher 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 509 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium scilloides (L.f.) Samp. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 107 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus angustifolius (Mill.) DC. 847 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus lecoqii Jord. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus macrosiphon Boiss. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus nevadensis Boiss. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 17073 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus trinervis (Viv.) Bég. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 3359 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 2225 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera x schulzei E.G.Camus, Bergon & A.Camus 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria alpina (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov 329 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 1008 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria squamiflora (Sieber) Greuter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus fortunei Hook. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus harringtonii K.Koch 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ceradenia jungermannioides (Klotzsch) L.E.Bishop 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium alpinum L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 3757 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium biebersteinii DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium boissierianum Greuter & Burdet 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium carinthiacum Vest 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium cerastoides (L.) Britton 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium comatum Desv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dichotomum L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dubium (Bastard) Guépin 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium eriophorum Kit. ex Rochel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 2343 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium gibraltaricum Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 2515 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium julicum Schellm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium latifolium L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ligusticum Viv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pedunculatum Gaudin 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pumilum Curtis 259 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pyrenaicum J.Gay 84 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium siculum Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium soleirolii Ser. ex Duby 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium stenopetalum Fenzl ex Gren. & Godr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L. 4360 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium uniflorum Clairv. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén 631 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocephala falcata (L.) Pers. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter 267 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa sitchensis (Trin.) Cope & Ryves 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 3900 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma plumbaginoides Bunge 2554 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma willmottianum Stapf 661 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 3756 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis occidentalis Torr. ex A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis siliquastrum L. 11067 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus jamacaru DC. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe glabra Mill. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 1336 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe tenuiflora Bertol. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia dichotoma Haw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia fusca Bolle 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cervaria rivini Gaertn. 598 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum parqui L'Hér. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 8808 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 2077 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles x superba (Frahm) Rehder 50 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum glareosum (Boiss. & Reut.) Willk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum macropodon (Boiss. & Reut.) Lange 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 360 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Kostel. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum villosum (L.) Lange 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum aromaticum L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum aureum L. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum bulbosum L. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum elegans Gaudin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum hirsutum L. 1277 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 3814 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch 232 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet 40 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. 2492 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecytisus proliferus (L.f.) Link 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1837 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 3530 ചിത്രങ്ങൾ
Chamorchis alpina (L.) Rich. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Charybdis maritima (L.) Speta 1761 ചിത്രങ്ങൾ
Charybdis undulata (Desf.) Speta 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe bicolor (Gasp. ex Ten.) N.E.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthium latifolium (Michx.) Yates 152 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus arbutifolius (Svent.) G.Kunkel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus burchardii A.Susanna 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus falcisectus Svent. ex Montelongo & Moraleda 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál 207 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 18087 ചിത്രങ്ങൾ
Chenoleoides tomentosa (Lowe) Botsch. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 454 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 880 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 11974 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium pratericola Rydb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium strictum Roth 111 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliadenus glutinosus Fourr. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliadenus lopadusanus Brullo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila maculata (L.) Pursh 630 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton 84 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonanthus fragrans Lindl. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa quadrangularis Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chionodoxa forbesii Baker 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 80 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris truncata R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 5774 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla chondrilloides (Ard.) H.Karst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1473 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 90 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 4004 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum x grandiflorum Ramat. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysoprenanthes pendula (Sch.Bip.) Bramwell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium alternifolium L. 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium dubium J.Gay ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium oppositifolium L. 1336 ചിത്രങ്ങൾ
Cicendia filiformis (L.) Delarbre 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 4716 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17314 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium pumilum Jacq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium spinosum L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta virosa L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 712 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Meisn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea alpina L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 4395 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea x intermedia Ehrh. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium acaulon (L.) Scop. 1140 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium alsophilum (Pollini) Greuter 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 11763 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium canum (L.) All. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium carniolicum Scop. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium dissectum (L.) Hill 193 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium echinatum (Desf.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium eriophorum (L.) Scop. 3223 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium ferox (L.) DC. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium filipendulum Lange 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium glabrum DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium heterophyllum (L.) Hill 849 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium italicum DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium latifolium Lowe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 489 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium morisianum Rchb.f. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 2687 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Scop. 2942 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium pannonicum (L.f.) Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium richterianum Gillot 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium rivulare (Jacq.) All. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium spinosissimum (L.) Scop. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium tuberosum (L.) All. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 15771 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x celakovskianum Knaf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x chatenieri Legrand ex H.J.Coste 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x fissibracteatum Peterm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x flavescens W.D.J.Koch 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x hybridum Koch ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x inerme Rchb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x subalpinum Gaudin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium x variegatum Arv.-Touv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche phelypaea (L.) Cout. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche violacea (Desf.) Hoffmanns. & Link 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus albidus L. 6349 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus atriplicifolius Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus calycinus L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus clusii Dunal 278 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus creticus L. 1704 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus crispus L. 995 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus halimifolius L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus heterophyllus Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus inflatus Pourr. ex Demoly 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L. 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus lasianthus Lam. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus laurifolius L. 889 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus libanotis L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L. 3483 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ocymoides (Pers.) Brot. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus parviflorus Lam. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus populifolius L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus pouzolzii Delile 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L. 6213 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus symphytifolius Lam. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus umbellatus L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x dansereaui P.Silva 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x florentinus Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x hybridus Pourr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x incanus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x laxus Dryand. ex Aiton 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x obtusifolius Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x purpureus Lam. 952 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x sahucii H.J.Coste & Soulié 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x stenophyllus Link 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x timbalii Demoly 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1498 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 439 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus deliciosa Ten. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus latifolia (Tanaka ex Yu.Tanaka) Tanaka 24 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limetta Risso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 2577 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1694 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 3167 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x limonia Osbeck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus arabicus (L.) Cass. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 214 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh 39 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 2032 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia sibirica L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis alpina (L.) Mill. 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis cirrhosa L. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 3174 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis integrifolia L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. 2138 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis orientalis L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis patens Morren & Decne. 2363 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis recta L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 14493 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L. 3932 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis x jackmanii Moore 143 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome africana Botsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa Barratte & Murb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hassleriana Chodat 1770 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome violacea L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cleonia lusitanica (L.) L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendron trichotomum Thunb. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra arborea W.T.Aiton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium acinos (L.) Kuntze 420 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium alpinum (L.) Kuntze 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium corsicum (Pers.) Govaerts 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze 619 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 4059 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 5838 ചിത്രങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cneorum tricoccon L. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood 59 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia anglica L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia danica L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia officinalis L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia pyrenaica DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 174 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet 91 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum alpinum DC. 663 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum alpinum x Colchicum autumnale 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L. 5366 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum bulbocodium Ker Gawl. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum corsicum Baker 13 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum cupanii Guss. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum longifolium Castagne 114 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum lusitanum Brot. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum montanum L. 1116 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum multiflorum Brot. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum nanum K.Perss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum variegatum L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl 60 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus paludosus (Durieu) Alavi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Colletia cruciata Gillies & Hook. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia linearis Nutt. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia antiquorum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott. 1101 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 2421 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea orientalis Mill. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea x media Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Comarum palustre L. 785 ചിത്രങ്ങൾ
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina virginica L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 5944 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium capillifolium (Guss.) Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium majus (Gouan) Loret 1217 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miégev. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L. 5154 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 2462 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13077 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus betonicifolius Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cantabrica L. 1410 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus caput-medusae Lowe 24 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cneorum L. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus dubius J.L.Gilbert 14 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus elegantissimus Mill. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus floridus L.f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lanuginosus Desr. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lineatus L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus lopezsocasii Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus meonanthus Hoffmanns. & Link 16 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus oleifolius Desr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus pentapetaloides L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus perraudieri Coss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sabatius Viv. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sepium L. 4956 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus siculus L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus silvaticus Kit. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus soldanella L. 1142 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1456 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus valentinus Cav. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza trifida Châtel. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 1813 ചിത്രങ്ങൾ
Corema alba (L.) D.Don 132 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis basalis (A.Dietr.) S.F.Blake 27 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet 1848 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2362 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis verticillata L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2224 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria myrtifolia L. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Coris hispanica Lange 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coris monspeliensis L. 1421 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum declinatum Steph. ex Steven 11 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum gallicum Iljin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum gmelini Bunge 9 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum intermedium Schweigg. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum marschallii Stev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven 82 ചിത്രങ്ങൾ
Coristospermum ferulaceum (All.) Reduron, Charpin & Pimenov 50 ചിത്രങ്ങൾ
Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov 104 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alba L. 2815 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L. 4758 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus kousa Bürger ex Miq. 1187 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus mas L. 7650 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 20474 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea L. 5050 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus suecica L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla coronata L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla cretica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla glauca L. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla juncea L. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla minima L. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla repanda Boiss. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch 308 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla securidaca L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla vaginalis Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L. 2551 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla varia L. 6608 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla viminalis Salisb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola littoralis L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia Pourr. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 2796 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte 2681 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis intermedia (L.) Mérat 35 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis ochroleuca W.D.J.Koch 21 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis pumila (Host) Rchb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 3402 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis x campylochila Teyber 9 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 16172 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus chinensis Franch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus colurna L. 2120 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus maxima Mill. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 289 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10019 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 3039 ചിത്രങ്ങൾ
Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss. 2874 ചിത്രങ്ങൾ
Cota triumfetti (L.) J.Gay ex Guss. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop. 9515 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acuminatus Lindl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster adpressus Bois 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster affinis Lindl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster bullatus Bois 458 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster buxifolius Wall. ex Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster cochleatus (Franch.) G.Klotz 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster congestus Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster conspicuus Marquand 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster coriaceus Franch. 4366 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. 1317 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster dielsianus E.Pritz. ex Diels 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson 202 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster franchetii Bois 2918 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & Hylmö 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne. 4327 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster integerrimus Medik. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster integrifolius (Roxb.) G.Klotz 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster juranus Gand. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster lucidus Schltdl. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster moupinensis Franch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster multiflorus Bunge 210 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster nanshan A.Vilm. & Millet ex Millet 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K.Koch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster nitens Rehder & E.H.Wilson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster nitidus Jacques 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster obtusisepalus Gand. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pyrenaicus Gand. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster salicifolius Franch. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster simonsii Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster sternianus (Turrill) Boom 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster tomentosus Lindl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster uniflorus Bunge 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x intermedius (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x suecicus G.Klotz 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x watereri Exell 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster zabelii C.K.Schneid. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula anthemoides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 3166 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe arborea Webb ex Christ 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe cordifolia Steven 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe filiformis Jacq. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe hispanica L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe kralikii Coss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe laevigata DC. ex Christ 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe maritima L. 1251 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe pritzelii Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe scaberrima Webb ex Bramwell 18 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe scoparia Svent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe strigosa L'Hér. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe sventenii Borge Pett. ex Bramwell & Sunding 48 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe tataria Sebeok 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula alata (Viv.) A.Berger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula aquatica (L.) Schönland 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula arborescens Willd. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 35 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula multicava Lem. 1936 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula muscosa L. 1725 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata E.Mey. ex Harv. & Sond. 4395 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula pubescens Thunb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tillaea Lest.-Garl. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula vaillantii (Willd.) Roth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus azarolus L. 3269 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus coccinioides Ashe 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus germanica (L.) Kuntze 4210 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laciniata Ucria 48 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 8070 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 22612 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pedicellata Sarg. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus rosiformis Janka 48 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus succulenta Schrad. ex Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x lavallei Hérincq ex Lavallée 110 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x lobata (Poir.) Bosc 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x media Bechst. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus x subsphaerica Gand. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis albida Vill. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis aurea (L.) Tausch 758 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bellidifolia Loisel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2831 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 7141 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis chondrilloides Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis dioscoridis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1360 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis froelichiana DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis kerneri Rech.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch 39 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis leontodontoides All. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis micrantha Czerep. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis mollis (Jacq.) Asch. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis nicaeensis Balb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis paludosa (L.) Moench 328 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pontana Dalla Torre 45 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis praemorsa (L.) Walther 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pygmaea L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pyrenaica (L.) Greuter 336 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rhaetica Hegetschw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rubra L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis sancta (L.) Bornm. 1988 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis terglouensis (Hacq.) A.Kern. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 1991 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis zacintha (L.) Loisel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa cretica L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum moorei Hook.f. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum x powellii hort. ex Baker 68 ചിത്രങ്ങൾ
Crithmum maritimum L. 5327 ചിത്രങ്ങൾ
Crithopsis delileana (Schult.) Roshev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia masoniorum (L.Bolus) N.E.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia paniculata (Klatt) Goldblatt 18 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3783 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus angustifolius Weston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus autumnalis Mill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus biflorus Mill. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus cambessedesii J.Gay 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus carpetanus Boiss. & Reut. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. 955 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus corsicus Vanucchi ex Maw 127 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus etruscus Parl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus flavus Weston 775 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus imperati Ten. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus ligusticus Mariotti 68 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus minimus DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus nudiflorus Sm. 1568 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus pulchellus Herb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus reticulatus Steven ex Adam 24 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus salzmannii J.Gay 22 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 459 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sieberi J.Gay 19 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus speciosus M.Bieb. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus suaveolens Bertol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus thomasii Ten. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus tommasinianus Herb. 1156 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus vernus (L.) Hill 4154 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus versicolor Ker Gawl. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella latifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella maritima L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella patula L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata laevipes Opiz 3743 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Cass. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis aculeata (L.) Aiton 47 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 1138 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopsis pectinella (Delile) De Not. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1783 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis myriocarpus Naudin 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2825 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis trigonus Roxb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 3656 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4125 ചിത്രങ്ങൾ
Culcita macrocarpa C.Presl 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen americanum (L.) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus arizonica Greene 3523 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus bakeri Jeps. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus cashmeriana Carrière 187 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus duclouxiana Hickel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus dupreziana A.Camus 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus funebris Endl. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus goveniana Gordon 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus guadalupensis S.Watson 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus macrocarpa Hartw. 1650 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus nootkatensis D.Don 278 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sargentii Jeps. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 6446 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus torulosa D.Don 62 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 819 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta lupuliformis Krock. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta palaestina Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta planiflora Ten. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta scandens Brot. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia divaricata (Desf.) Asch. ex Barbey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cutandia maritima (L.) Barbey 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus graminifolius (Lam.) Olšavská 88 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus lugdunensis (Jord.) Fourr. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus montanus (L.) Hill 7001 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 12114 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus semidecurrens (Jord.) Holub 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus triumfettii (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve 1095 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 4183 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen balearicum Willk. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen hederifolium Aiton 4583 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen persicum Mill. 2920 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen purpurascens Mill. 1301 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen repandum Sm. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata Schrad. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus pozoi (Lag.) C.M.Kuo 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & Wilson 130 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 6666 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Chev. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria hepaticifolia (Poir.) Wettst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 8976 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum acutum L. 487 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara algarbiensis Coss. ex Nyman 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara baetica Pau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 2190 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara humilis L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2579 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1700 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum clandestinum Desf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum columnae Biv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 2476 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis Vill. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum germanicum Jacq. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum magellense Ten. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum montanum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L. 2161 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum pustulatum Boiss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cynomorium coccineum L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus effusus Link 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus badius Desf. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus capitatus Vand. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus dives Delile 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1738 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavescens L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavidus Retz. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus glomeratus L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laevigatus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus michelianus (L.) Link 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus microiria Steud. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 906 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus reflexus Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rigens C.Presl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus serotinus Rottb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus strigosus L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus teneriffae Poir. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus virens Michx. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium calceolus L. 1243 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium fortunei J.Sm. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris alpina (Lam.) Desv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris dickieana R.Sim 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris montana (Lam.) Desv. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris sudetica A.Braun & Milde 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cytinus hypocistis (L.) L. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Cytinus ruber Fritsch 394 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang 987 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus arboreus (Desf.) DC. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus ardoinoi E.Fourn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus balansae (Boiss.) Ball 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb.f. & Beck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus decumbens (Durande) Spach 142 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus elongatus Waldst. & Kit. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus emeriflorus Rchb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus fontanesii Spach ex Ball 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus galianoi Talavera & P.E.Gibbs 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus hirsutus L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus infestus (C.Presl) Guss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus intermedius Salzm. ex C.Presl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus lanigerus (Desf.) DC. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus lotoides Pourr. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet 226 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus nigricans L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus polytrichus M.Bieb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus pseudoprocumbens Markgr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus purpureus (Link) Scop. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus ratisbonensis Schaeff. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus sauzeanus Burnat & Briq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 9481 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius x Cytisus striatus 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus spinosus (L.) Bubani 729 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus supinus L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus tribracteolatus Webb 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus triflorus Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus villosus Pourr. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus x dallimorei Rolfe 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus x praecox Wheele ex Bean 6 ചിത്രങ്ങൾ
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch 739 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7249 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis juncinella Bory ex Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis smithii Link 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza angustata (Arv.-Touv.) D.Tyteca & Gathoye 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza devillersiorum P.Delforge 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó 395 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 5572 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza fuchsii x Dactylorhiza traunsteineri 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 669 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta x Dactylorhiza majalis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata x Orchis purpurea 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza insularis (Sommier ex Martelli) Landwehr 120 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 4855 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 3694 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 636 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza praetermissa x Dactylorhiza traunsteineri 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza purpurella (T.Stephenson & T.A.Stephenson) Soó 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó 87 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 2433 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb.f.) Aver. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza traunsteinerioides (Pugsley) Landwehr 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 545 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza x braunii (Halácsy) Borsos & Soó 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza x grandis (Druce) P.F.Hunt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 10456 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia x cultorum Thorsrud & Reisaeter 3178 ചിത്രങ്ങൾ
Damasonium alisma Mill. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Damasonium polyspermum Coss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Danae racemosa (L.) Moench 367 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia alpina Vest 13 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne alpina L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne blagayana Freyer 13 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne cneorum L. 1023 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne gnidium L. 3255 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L. 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne oleoides Schreb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne sericea Vahl 89 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne striata Tratt. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss 461 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 4268 ചിത്രങ്ങൾ
Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy 116 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1409 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11090 ചിത്രങ്ങൾ
Datura wrightii Regel 917 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 20859 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus durieui Lange 3 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus glochidiatus (Labill.) Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus muricatus (L.) L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus sahariensis Murb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia canariensis (L.) Sm. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus 6046 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ajacis L. 3658 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium consolida L. 1798 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 3092 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium emarginatum C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium fissum Waldst. & Kit. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium gracile DC. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium halteratum Sm. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium montanum DC. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium orientale J.Gay 294 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium peregrinum L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pubescens DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium verdunense Balb. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Dendriopoterium pulidoi Svent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 33 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia artemisioides Svent. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia millefolia Webb & Berthel. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia pinnata (Walter) Britton 141 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia preauxiana Webb ex Christ 6 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 494 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl 226 ചിത്രങ്ങൾ
Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dethawia splendens (Lapeyr.) Kerguélen 46 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 949 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia hybrida Lemoine 538 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia magnifica (Lemoine) Rehder 4 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia parviflora Bunge 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb. 5598 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia x lemoinei Lemoine ex Bois 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deverra scoparia Coss. & Durieu 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1727 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus arrosti C.Presl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus balbisii Ser. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 8153 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus benearnensis Loret 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus broteri Boiss. & Reut. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus carthusianorum L. 4550 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 4587 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus x Dianthus gratianopolitanus 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 1220 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus cintranus Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L. 2882 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus furcatus Balb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gallicus Pers. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus geminiflorus Loisel. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus glacialis Haenke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus godronianus Jord. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus graniticus Jord. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gratianopolitanus Vill. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gyspergerae Rouy 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus hyssopifolius L. 2119 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus longicaulis Ten. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus pavonius Tausch 516 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 901 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus pungens L. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus pyrenaicus Pourr. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus rupicola Biv. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus saxicola Jord. 1082 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus scaber Chaix 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus seguieri Vill. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus siculus C.Presl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus subacaulis Vill. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus superbus L. 1134 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus x fallens Timb.-Lagr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus x saxatilis Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus x warionii Timb.-Lagr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia integerrima E.Mey. ex Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia rigescens E.Mey. ex Benth. 749 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia vigilis Hilliard & Burtt 21 ചിത്രങ്ങൾ
Diatelia tuberaria (L.) Demoly 184 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Andrews) Walp. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra spectabilis (L.) Lem. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium foveolatum (Delile) Roberty 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 426 ചിത്രങ്ങൾ
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dichoropetalum schottii (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuykov 38 ചിത്രങ്ങൾ
Dicksonia antarctica Labill. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Dictamnus albus L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Dierama pulcherrimum (Hook.f.) Baker 149 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis ferruginea L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill. 1624 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis laevigata Waldst. & Kit. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis micrantha Roth ex Schweigg. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis micrantha x Digitalis purpurea 1 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis obscura L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 17486 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis thapsi L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis x fucata Ehrh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis x media P.Fourn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 100 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria debilis (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1463 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench 1392 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC. 775 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca tragus (Aiton) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dionaea muscipula J.Ellis 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea chouardii Gaussen 38 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3785 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pyrenaica Bubani & Bordère ex Gren. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 3165 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lotus L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros virginiana L. 1676 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi serotinum (L.) Medik. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 143 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 147 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub 30 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum madeirense (J.Wilce) Holub 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum oellgaardii Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert 88 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub 88 ചിത്രങ്ങൾ
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub 85 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy 48 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis catholica (L.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 4573 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 4481 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis viminea (L.) DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus ferox Loisel. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 10901 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus pilosus L. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus sativus (L.) Honck. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Disphyma crassifolium (L.) L.Bolus 38 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 77 ചിത്രങ്ങൾ
Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martin & Silvestre 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 637 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 5991 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) Baill. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Doodia caudata (Cav.) R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dorema ammoniacum D.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum austriacum Jacq. 543 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum clusii (All.) Tausch 118 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum columnae Ten. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum corsicum (Loisel.) Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman 7 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum grandiflorum Lam. 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum hungaricum (Sadler) Rchb.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum orientale Hoffm. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L. 1662 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 599 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum willdenowii (Rouy) A.W.Hill 7 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum x excelsum (N.E.Br.) Stace 4 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum x pardalanchoides Bornm. & W.Koch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.) N.E.Br. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium broussonetii Webb & Berthel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium eriophthalmum Webb & Berthel. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium germanicum (Gremli) Rickli 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 1659 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium pentaphyllum Scop. 2369 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium rectum (L.) Ser. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnium spectabile Webb & Berthel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba aizoides L. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Draba dolomitica Buttler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba dubia Suter 65 ചിത്രങ്ങൾ
Draba fladnizensis Wulfen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Draba hispanica Boiss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Draba hoppeana Rchb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Draba loiseleurii Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Draba muralis L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Draba nemorosa L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Draba siliquosa M.Bieb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Draba subnivalis Braun-Blanq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Draba tomentosa Clairv. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1305 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 1052 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S.Almeida & Gonz.-Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum austriacum L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum moldavica L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum parviflorum Nutt. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum ruyschiana L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum triflorum L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus canariensis Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott 1057 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum candens (Haw.) Schwantes 7 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes 335 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes 57 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera intermedia Hayne 353 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera longifolia L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 1133 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera x beleziana E.G.Camus 5 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera x obovata Mert. & W.D.J.Koch 20 ചിത്രങ്ങൾ
Drosophyllum lusitanicum Link 104 ചിത്രങ്ങൾ
Drusa glandulosa (Poir.) H.Wolff ex Engl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L. 1849 ചിത്രങ്ങൾ
Drymocallis rupestris (L.) Soják 318 ചിത്രങ്ങൾ
Drymochloa drymeja (Mert. & W.D.J.Koch) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze 91 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. 548 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris aitoniana Pic.Serm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris ardechensis Fraser-Jenk. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs 344 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris crispifolia Rasbach, Reichstein & Vida 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A.Gray 98 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 408 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris erythrosora (Eaton) Kuntze 75 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 81 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 4618 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris maderensis Alston 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pic.Serm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oreades Fomin 69 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce 49 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris x complexa Fraser-Jenk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris x uliginosa (A.Braun ex Döll) Kuntze ex Druce 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drypis spinosa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dulichium arundinaceum (L.) Britton 32 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5153 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 799 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania anthelmintica (L.) Mosyakin & Clemants 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 79 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 39 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants 157 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 3579 ചിത്രങ്ങൾ
Eccremocarpus scaber (D.Don) Ruiz & Pav. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 4651 ചിത്രങ്ങൾ
Echinaria capitata (L.) Desf. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 158 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1612 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald 24 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray 284 ചിത്രങ്ങൾ
Echinophora spinosa L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Echinophora tenuifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bannaticus Rochel ex Schrad. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L. 3801 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L. 2139 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosissimus Turra 221 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops strigosus L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops x pellenzianus Hugin & W.Lohmeyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echium acanthocarpum Svent. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Echium aculeatum Poir. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Echium albicans Lag. & Rod. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Echium angustifolium Mill. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Echium arenarium Guss. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Echium asperrimum Lam. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Echium boissieri Steud. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Echium calycinum Viv. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Echium candicans L.f. 1550 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Echium decaisnei Webb & Berthel. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Echium hierrense Webb ex Bolle 29 ചിത്രങ്ങൾ
Echium horridum Batt. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Echium humile Desf. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Echium italicum L. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Echium lancerottense Lems & Holzapfel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Echium leucophaeum Webb ex Sprague & Hutch. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Echium nervosum W.T.Aiton 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echium onosmifolium Webb & Berthel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Echium pininana 322 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4971 ചിത്രങ്ങൾ
Echium rosulatum Lange 68 ചിത്രങ്ങൾ
Echium sabulicola Pomel 638 ചിത്രങ്ങൾ
Echium strictum L.f. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Echium virescens DC. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 24472 ചിത്രങ്ങൾ
Echium wildpretii Pearson ex Hook.f. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Edraianthus graminifolius (L.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Edraianthus tenuifolius (Waldst. & Kit.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta erecta Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ehrharta longiflora Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Einadia nutans (R.Br.) A.J.Scott 27 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 3400 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus macrophylla Thunb. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 3590 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1583 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus x ebbingei Door. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus x submacrophylla Servett. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoselinum meoides (Desf.) Koch ex DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum semicylindricum (T.Bowd.) Benl 16 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine alsinastrum L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine brochonii Clavaud 26 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine hexandra (Lapierre) DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine hydropiper L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine macropoda Guss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis bonariensis Nees 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz 45 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John 27 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb. ex A.Murray) Hyl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus canadensis L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev 49 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras 49 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia elongata (Host) Nevski 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia juncea (L.) Nevski 140 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev 20 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 360 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia x duvalii (Loret & Barrandon) B.Bock 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia x mucronata (Opiz) Prokh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Enarthrocarpus clavatus Delile ex Godr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Endressia pyrenaica (J.Gay ex DC.) J.Gay 44 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii P.Beauv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra altissima Desf. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra distachya L. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra fragilis Desf. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra major Host 137 ചിത്രങ്ങൾ
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium alsinifolium Vill. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium anagallidifolium Lam. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 12506 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium brachycarpum C.Presl 188 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 3420 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum x Epilobium lanceolatum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum x Epilobium tetragonum 17 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium collinum C.C.Gmel. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium dodonaei Vill. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium duriaei J.Gay ex Godr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 9835 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 53 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 2040 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium nutans F.W.Schmidt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium obscurum Schreb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 2230 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium roseum Schreb. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium tetragonum L. 1918 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium x floridulum Smejkal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium alpinum L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 1586 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis atrorubens x Epipactis distans 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis bugacensis Robatsch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis distans Arv.-Touv. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis exilis P.Delforge 22 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis fageticola (C.E.Hermos.) Devillers-Terschuren & Devillers 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis fibri Scappaticci & Robatsch 45 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis helleborine (L.) Crantz 4488 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis kleinii M.B.Crespo, M.R.Lowe & Piera 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery 81 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis muelleri Godfery 190 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis palustris (L.) Crantz 881 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis phyllanthes G.E.Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis purpurata Sm. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch 51 ചിത്രങ്ങൾ
Epipogium aphyllum Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 4280 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1790 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum pratense Ehrh. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum scirpoides Michx. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1497 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 4271 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum variegatum Schleich. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum x litorale Kuhlew. ex Rupr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum x mackayi (Newman) Brichan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum x meridionale (Milde) Chiov. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum x moorei Newman 43 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis airoides Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis aspera (Jacq.) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis capensis (Thunb.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Hochst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis domingensis (Pers.) Steud. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis heteromera Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis lehmanniana Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 179 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis nigra Nees ex Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis orcuttiana Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis papposa (Roem. & Schult.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis plana Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis virescens C.Presl 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 2288 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 894 ചിത്രങ്ങൾ
Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 3616 ചിത്രങ്ങൾ
Erica australis L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Erica carnea L. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Erica ciliaris Loefl. ex L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L. 3832 ചിത്രങ്ങൾ
Erica erigena R.Ross 154 ചിത്രങ്ങൾ
Erica lusitanica Rudolphi 210 ചിത്രങ്ങൾ
Erica manipuliflora Salisb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Erica multiflora L. 1418 ചിത്രങ്ങൾ
Erica scoparia L. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Erica terminalis Salisb. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Erica tetralix L. 805 ചിത്രങ്ങൾ
Erica umbellata L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L. 1806 ചിത്രങ്ങൾ
Erica x darleyensis Bean 155 ചിത്രങ്ങൾ
Erica x watsonii Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron alpinus L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Desf. 7980 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron atticus Vill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron blakei Cabrera 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1550 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 10166 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron epiroticus (Vierh.) Halacsy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron frigidus Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glaucus Ker Gawl. 863 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3076 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron neglectus A.Kern. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron paolii Gamisans 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1932 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron schleicheri Gremli 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron strigosus Mühl. ex Willd. 899 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 2117 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron uniflorus L. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Erinacea anthyllis Link 261 ചിത്രങ്ങൾ
Erinus alpinus L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 7830 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocephalus africanus L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum giganteum S.Watson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum angustifolium Honck. 1702 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum gracile Koch ex Roth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum latifolium Hoppe 198 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 722 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 598 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum lanatum (Pursh) J.Forbes 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaudin 173 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium boissieri Coss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium brachycarpum (Godr.) Thell. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cheilanthifolium Boiss. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (L.) Willd. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 1290 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 7992 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium corsicum Léman 287 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium foetidum (L.) L'Hér. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glandulosum (Cav.) Willd. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium gruinum (L.) L'Hér. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium guttatum Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium lebelii Jord. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium lucidum Lapeyr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 2200 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium manescavii Coss. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium maritimum (L.) L'Hér. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 2477 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium neuradifolium Godr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium primulaceum Welw. ex Lange 37 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium reichardi DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium rodiei (Braun-Blanq.) Poirion 51 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium rupicola Boiss. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium salzmannii Delile 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium stellatum Delile 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erophaca baetica (L.) Boiss. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria erucarioides (Coss. & Durieu) N.J.C.Muell. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum canariense Webb & Berthel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 221 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum incanum (L.) W.D.J.Koch 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz 618 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick 42 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum virgatum (C.Presl) C.Presl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium agavifolium Griseb. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium alpinum L. 823 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium amethystinum L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquifolium Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium bourgatii Gouan 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium caeruleum M.Bieb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 4006 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium corniculatum Lam. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium creticum Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dichotomum Desf. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium dilatatum Lam. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium eburneum Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium floribundum Cham. & Schltdl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium galioides Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium giganteum M.Bieb. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium glaciale Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium horridum Malme 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium ilicifolium Lam. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium maritimum L. 2938 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 1272 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium pusillum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium serra Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium spinalba Vill. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium tricuspidatum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium triquetrum Vahl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium variifolium Coss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium viviparum J.Gay 90 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium x zabelii Bergmans 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium yuccifolium Michx. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum albescens (Webb & Berthel.) Bramwell 23 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum aurantiacum (Leyb.) Leyb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum bicolor DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum bonannianum C.Presl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 762 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 3787 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum duriaei Boiss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum grandiflorum Desf. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum incanum Kunze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum jugicola Jord. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum montosicola Jord. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum nevadense Reut. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum odoratum Ehrh. 1048 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum repandum L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum scoparium Wettst. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum sylvestre (Crantz) Scop. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum virgatum Roth 80 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum x marshallii (Henfr.) Bois 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom 660 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe lutea (L.) G.L.Nesom 21 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe moschata (Douglas ex Lindl.) G.L.Nesom 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythranthe x robertsii (Silverside) B.Bock & J.M.Tison 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 2106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium dens-canis L. 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia illinita C.Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia laevis (Vell.) Sleumer 34 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. 2471 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 10397 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus archeri Maiden & Blakely 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1210 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camphora R.T.Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus coccifera Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cordata Labill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus crenulata Blakely & Beuzev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus dalrympleana Maiden 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus debeuzevillei Maiden 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3309 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gunnii Hook.f. 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus kitsoniana Maiden 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon F.Muell. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus macarthurii H.Deane & Maiden 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus mannifera Mudie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus nitens (H.Deane & Maiden) Maiden 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus obliqua L'Hér. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus ovata Labill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus parvula L.A.S.Johnson & K.D.Hill 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus perriniana F.Muell. ex Rodway 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus polyanthemos Schauer 234 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta Sims 273 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus regnans F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus rubida H.Deane & Maiden 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls 77 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus sieberi L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus subcrenulata Maiden & Blakely 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus urnigera Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euclidium tenuissimum B.Fedtsch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eudianthe coelirosa (L.) Rchb. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Eudianthe laeta (Aiton) Willk. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1645 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L. 14483 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 3280 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus L.f. 6287 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus latifolius (L.) Mill. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus verrucosa Scop. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 14923 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium rugosum Houtt. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aleppica L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 6039 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aphylla Brouss. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atropurpurea Brouss. ex Willd. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia azorica Hochst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia balsamifera W.T.Aiton 158 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia biumbellata Poir. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bivonae Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bourgeana J.Gay ex Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bravoana Svent. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia broussonetii Willd. ex Link 42 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia canariensis L. 1455 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia candelabrum Tremaut ex Kotschy 179 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia canutii Parl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia carniolica Jacq. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 8712 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia clementei Boiss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corsica Req. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cuneifolia Guss. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 11330 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia davidii R.Subils 32 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dendroides L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dentata Michx. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dulcis L. 987 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte 43 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia echinus Hook.f. & Coss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia flavicoma DC. 1538 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia fontqueriana Greuter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia gaditana Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia gayi Salis 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia glyptosperma Engelm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminifolia Vill. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia handiensis Burchard 135 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 5852 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirsuta L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyberna L. 696 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 1083 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia illirica Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia insularis Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia isatidifolia Lam. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lagascae Spreng. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 5755 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia linifolia L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia loreyi Jord. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lucida Waldst. & Kit. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 1008 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mellifera W.T.Aiton 105 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. ex Boiss. 1470 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia minuta Loscos & J.Pardo 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L. 1429 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nicaeensis All. 1064 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia palustris L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias L. 2348 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias x Euphorbia segetalis subsp. portlandica 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplis L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4538 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia piscatoria Aiton 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pithyusa L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia polygonifolia L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 1245 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pterococca Brot. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5285 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pyrenaica Jord. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia regis-jubae Webb & Berthel 85 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia retusa Forssk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia rigida M.Bieb. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L. 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia seguieriana Neck. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 329 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L. 2177 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia spinosa L. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia squamigera Loisel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stricta L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stygiana H.C.Watson 28 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia taurinensis All. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia variabilis Ces. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia x martinii Rouy 47 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia alpina Lam. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia cebennensis A.B.Martins 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia cuspidata Host 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia frigida Pugsley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia micrantha Rchb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia minima Jacq. ex DC. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia nana (Rouy) Prain 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia officinalis L. 1580 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia pectinata Ten. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia picta Wimm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia pulchella A.Kern. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia salisburgensis Funck 72 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia tricuspidata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia divaricata (L.) G.L.Nesom 119 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia schreberi (Nees) Nees 18 ചിത്രങ്ങൾ
Euryops pectinatus (L.) Cass. 1420 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia graminifolia (L.) Nutt. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Euzomodendron bourgeanum Coss. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 36 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia cretica L. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia glutinosa Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia zilloides Humbert 36 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum cymosum (Trevir.) C.F.W.Meissn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4340 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 20475 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub 1833 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 831 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 810 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia dumetorum (L.) Holub 716 ചിത്രങ്ങൾ
Farsetia aegyptiaca Desv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez 123 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 161 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 4248 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia cornucopiae (L.) Gaertn. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg 1684 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula arrigonii Bocchieri 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula communis L. 2075 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula glauca L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula lancerotensis Parl. ex Hartung 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula linkii Webb & Berthel. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula tingitana L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ferulago campestris (Besser) Grecescu 110 ചിത്രങ്ങൾ
Ferulago sylvatica (Besser) Rchb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca acuminata Gaudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca alpina Suter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca amethystina L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arenaria Osbeck 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca armoricana Kerguélen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca auquieri Kerguélen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca borderei (Hack.) K.Richt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca brevipila R.Tracey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen 46 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca christiani-bernardii Kerguélen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca cinerea Vill. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca eskia Ramond ex DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca flavescens Bellardi 61 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca gautieri (Hack.) K.Richt. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glacialis Miégev. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glauca Vill. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca halleri All. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heteromalla Pourr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca huonii Auquier 37 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca indigesta Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca inops De Not. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca juncifolia Chaub. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca laevigata Gaudin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca lahonderei Kerguélen & Plonka 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca lemanii Bastard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca longifolia Thuill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca marginata (Hack.) K.Richt. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca nigrescens Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen 12 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca pallens Host 37 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca petraea Guthn. ex Seub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca pumila Chaix 10 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca pyrenaica Reut. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rivularis Boiss. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rupicola Heuff. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca scabriculmis (Hack.) K.Richt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca varia Haenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca yvesii Sennen & Pau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fibigia clypeata (L.) Medik. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 19870 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 10626 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. 2859 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus repens Rottler 189 ചിത്രങ്ങൾ
Filago arvensis L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Filago asterisciflora (Lam.) Chrtek & Holub 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub 44 ചിത്രങ്ങൾ
Filago congesta Guss. ex DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Filago desertorum Pomel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Filago discolor Guss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sanchez & Galbany 6 ചിത്രങ്ങൾ
Filago germanica L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Filago lutescens Jord. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pygmaea L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Filago tyrrhenica Chrtek & Holub 35 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 8824 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 2195 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W.Wight 452 ചിത്രങ്ങൾ
Fitzroya cupressoides (Molina) I.M.Johnst. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea tinctoria (L.) G.L.Webster 67 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8559 ചിത്രങ്ങൾ
Fontanesia phillyraeoides Labill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fontquera paui (Font Quer) Maire 8 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea angustifolia Retz. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea tenacissima L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 3182 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia x intermedia Zabel 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 799 ചിത്രങ്ങൾ
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet 213 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria moschata Weston 193 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9664 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Duchesne 115 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria viridis Weston 1111 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne 1440 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula azorica Grubov 9 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula dodonei Ard. 4285 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula rupestris (Scop.) Schur 37 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia capitata Webb & Berthel. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia composita Pau & Font Quer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia corymbosa Desf. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia ericifolia C.Sm. ex DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia hirsuta L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia laevis L. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia pulverulenta L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 3304 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 6315 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 17876 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus ornus L. 4462 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica Marshall 127 ചിത്രങ്ങൾ
Fredolia aretioides Coss. & Durieu ex Bunge 5 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia alba (G.L.Mey.) Grumbleton 516 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia corymbosa (Burm.f.) N.E.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia refracta (Jacq.) Eckl. ex Klatt 351 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia x hybrida L.H.Bailey 153 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron californicum (Torr.) Coville 360 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron mexicanum Davidson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria burnatii (Planch.) Backh. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria hispanica Boiss. & Reut. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria imperialis L. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria involucrata All. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria lusitanica Wikstr. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria meleagris L. 2069 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria messanensis Raf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria moggridgei Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria montana Hoppe 97 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria persica L. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria pyrenaica L. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria tubiformis Gren. & Godr. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 8221 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana arabica (L.) Spach 44 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana ericifolia Wallr. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana ericoides (Cav.) Gand. 543 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana laevipes (L.) Spach 117 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana scoparia Pomel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb 229 ചിത്രങ്ങൾ
Fumana viridis (Ten.) Font Quer 54 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria Lag. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria x Fumaria officinalis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria barnolae Sennen & Pau 35 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 836 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra 23 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 2714 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria densiflora DC. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria flabellata Gasp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria gaillardotii Boiss. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria kralikii Jord. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch 1338 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 5680 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria petteri Rchb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria reuteri Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria rupestris Boiss. & Reut. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria schleicheri Soy.-Will. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea dubia A.Terracc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea elliptica Terracc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea foliosa (J.Presl & C.Presl) Schult. & Schult.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea fragifera (Vill.) E.Bayer & G.López 229 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea graeca (L.) Endl. ex Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea granatelli (Parl.) Parl. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lacaitae A.Terracc. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea luberonensis J.M.Tison 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lusitanica Terracc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 1345 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea minima (L.) Ker Gawl. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea nevadensis Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pomeranica Rüthe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 596 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea reverchonii Degen 29 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea serotina (L.) Ker Gawl. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea soleirolii F.W.Schultz ex Mutel 100 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 369 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh 1939 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2619 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia x grandiflora Van Houtte 251 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites duriaei Spach 38 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites tomentosus Moench 3669 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus alpinus Sosn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus elwesii Hook.f. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L. 3114 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus plicatus M.Bieb. 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Galatella linosyris (L.) Rchb.f. 526 ചിത്രങ്ങൾ