പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciphylla aurea W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea

Aciphylla colensoi Hook.f.

 
Apiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi

Aciphylla squarrosa J.R.Forst. & G.Forst.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aciphylla squarrosa

Aegopodium podagraria L.

 
Apiaceae 6,419 5,125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

 
Apiaceae 818 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Ammi majus L.

 
Apiaceae 774 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. LC

 
Apiaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammoides pusilla
Ammoides pusilla
Ammoides pusilla
Ammoides pusilla

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ
Apiaceae 1,360 1,127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Angelica archangelica L.

 
Apiaceae 767 559 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica

Angelica atropurpurea L. LC

 
Apiaceae 218 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea

Angelica gigas Nakai

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica gigas
Angelica gigas

Angelica heterocarpa J.Lloyd LC

 
Apiaceae 64 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa

Angelica pachycarpa Lange

 
Apiaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa

Angelica polymorpha Maxim.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Angelica polymorpha

Angelica razulii Gouan

 
Apiaceae 124 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica razulii
Angelica razulii
Angelica razulii
Angelica razulii

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 5,387 3,664 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris

Anthriscus caucalis M.Bieb.

 
Apiaceae 462 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

 
Apiaceae 681 557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.

 
Apiaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthriscus nitida
Anthriscus nitida
Anthriscus nitida
Anthriscus nitida

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

 
Apiaceae 12,299 9,115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,076 854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Arracacia xanthorrhiza Bancr.

 
Apiaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza

Artedia squamata L.

 
Apiaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artedia squamata
Artedia squamata
Artedia squamata
Artedia squamata

Astrantia bavarica F.W.Schultz

 
Apiaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrantia bavarica
Astrantia bavarica
Astrantia bavarica
Astrantia bavarica

Astrantia carniolica Wulfen

 
Apiaceae 27 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrantia carniolica
Astrantia carniolica
Astrantia carniolica
Astrantia carniolica

Astrantia major L.

 
Apiaceae 3,819 3,033 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major

Astrantia maxima Pallas

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrantia maxima
Astrantia maxima

Astrantia minor L.

 
Apiaceae 375 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrantia minor
Astrantia minor
Astrantia minor
Astrantia minor

Astydamia latifolia Baill.

 
Apiaceae 73 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astydamia latifolia
Astydamia latifolia
Astydamia latifolia
Astydamia latifolia

Athamanta cretensis L.

 
Apiaceae 160 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athamanta cretensis
Athamanta cretensis
Athamanta cretensis
Athamanta cretensis

Athamanta sicula L.

 
Apiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Athamanta sicula
Athamanta sicula

Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers.

 
Apiaceae 14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azorella trifurcata
Azorella trifurcata
Azorella trifurcata
Azorella trifurcata

Berula erecta (Huds.) Coville LC

 
Apiaceae 431 283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berula erecta
Berula erecta
Berula erecta
Berula erecta

Bifora radians M.Bieb.

 
Apiaceae 88 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bifora radians
Bifora radians
Bifora radians
Bifora radians

Bifora testiculata (L.) Spreng.

 
Apiaceae 60 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bifora testiculata
Bifora testiculata
Bifora testiculata
Bifora testiculata

Bolax gummifera (Lam.) Spreng.

 
Apiaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bolax gummifera
Bolax gummifera
Bolax gummifera
Bolax gummifera

Bowlesia incana Ruiz & Pav.

 
Apiaceae 188 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bowlesia incana
Bowlesia incana
Bowlesia incana
Bowlesia incana

Bunium alpinum Waldst. & Kit.

 
Apiaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunium alpinum
Bunium alpinum
Bunium alpinum
Bunium alpinum

Bunium bulbocastanum L. LC

 
Apiaceae 88 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum

Bunium ferrulaceum Sibth. & Sm.

 
Apiaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Bunium ferrulaceum
Bunium ferrulaceum
Bunium ferrulaceum
Bunium ferrulaceum

Bunium pachypodum P.W.Ball

 
Apiaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum

Bupleurum alpigenum Jord. & Fourr.

 
Apiaceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum alpigenum
Bupleurum alpigenum
Bupleurum alpigenum
Bupleurum alpigenum

Bupleurum angulosum L.

 
Apiaceae 61 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum angulosum
Bupleurum angulosum
Bupleurum angulosum
Bupleurum angulosum

Bupleurum baldense Turra

 
Apiaceae 163 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense

Bupleurum falcatum L.

 
Apiaceae 445 256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum

Bupleurum fruticescens L.

 
Apiaceae 62 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum fruticescens
Bupleurum fruticescens
Bupleurum fruticescens
Bupleurum fruticescens

Bupleurum fruticosum L.

 
Apiaceae 1,292 823 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum

Bupleurum gerardi All.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bupleurum gerardi

Bupleurum gibraltarium Lam.

 
Apiaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum gibraltarium
Bupleurum gibraltarium
Bupleurum gibraltarium
Bupleurum gibraltarium

Bupleurum glumaceum Sm.

 
Apiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Bupleurum glumaceum
Bupleurum glumaceum
Bupleurum glumaceum
Bupleurum glumaceum
Loading...