പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aralia elata (Miq.) Seem. LC

 
Araliaceae 490 342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata

Brassaia actinophylla Endl.

 
Araliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brassaia actinophylla

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 4,443 3,692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica

Hedera algeriensis Hibberd

 
Araliaceae 1,982 1,742 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera algeriensis
Hedera algeriensis
Hedera algeriensis
Hedera algeriensis

Hedera azorica Hort.

 
Araliaceae 14 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera azorica
Hedera azorica
Hedera azorica
Hedera azorica

Hedera canariensis Willd.

 
Araliaceae 868 726 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera canariensis
Hedera canariensis
Hedera canariensis
Hedera canariensis

Hedera colchica (K.Koch) K.Koch

 
Araliaceae 2,195 1,657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera colchica
Hedera colchica
Hedera colchica
Hedera colchica

Hedera helix L.

 
Araliaceae 20,985 17,920 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Hedera hibernica (Kirchn.) Bean

 
Araliaceae 81 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera hibernica
Hedera hibernica
Hedera hibernica
Hedera hibernica

Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam. LC

 
Araliaceae 101 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.

 
Araliaceae 62 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala

Hydrocotyle ranunculoides L.f. LC

 
Araliaceae 150 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. LC

 
Araliaceae 419 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides

Hydrocotyle tripartita R.Br. ex A.Rich.

 
Araliaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle tripartita
Hydrocotyle tripartita
Hydrocotyle tripartita
Hydrocotyle tripartita

Hydrocotyle verticillata Thunb. LC

 
Araliaceae 394 340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Hydrocotyle vulgaris L. LC

 
Araliaceae 479 373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocotyle vulgaris

Schefflera actinophylla Harms LC

 
Araliaceae 898 816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla

Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch LC

 
Araliaceae 684 533 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetrapanax papyrifer
Tetrapanax papyrifer
Tetrapanax papyrifer
Tetrapanax papyrifer

x Fatshedera lizei Guillaumin

 
Araliaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
x Fatshedera lizei
x Fatshedera lizei
x Fatshedera lizei
x Fatshedera lizei