പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aralia elata (Miq.) Seem. LC

 
Araliaceae 321 235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata
Aralia elata

Brassaia actinophylla Endl.

 
Araliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brassaia actinophylla

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 3,180 2,642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica

Hedera algeriensis Hibberd

 
Araliaceae 1,297 1,154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera algeriensis
Hedera algeriensis
Hedera algeriensis
Hedera algeriensis

Hedera azorica Hort.

 
Araliaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera azorica
Hedera azorica
Hedera azorica
Hedera azorica

Hedera canariensis Willd.

 
Araliaceae 340 288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera canariensis
Hedera canariensis
Hedera canariensis
Hedera canariensis

Hedera colchica (K.Koch) K.Koch

 
Araliaceae 625 479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera colchica
Hedera colchica
Hedera colchica
Hedera colchica

Hedera helix L.

 
Araliaceae 17,597 15,192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Hedera hibernica (Kirchn.) Bean

 
Araliaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedera hibernica
Hedera hibernica
Hedera hibernica
Hedera hibernica

Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam. LC

 
Araliaceae 35 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.

 
Araliaceae 47 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala

Hydrocotyle ranunculoides L.f. LC

 
Araliaceae 129 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. LC

 
Araliaceae 227 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides

Hydrocotyle verticillata Thunb.

 
Araliaceae 252 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Hydrocotyle vulgaris L. LC

 
Araliaceae 365 274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocotyle vulgaris
Hydrocotyle vulgaris

Schefflera actinophylla Harms LC

 
Araliaceae 624 574 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla

Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch LC

 
Araliaceae 428 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetrapanax papyrifer
Tetrapanax papyrifer
Tetrapanax papyrifer
Tetrapanax papyrifer

x Fatshedera lizei Guillaumin

 
Araliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
x Fatshedera lizei
x Fatshedera lizei
x Fatshedera lizei