പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Escallonia illinita C.Presl

 
Escalloniaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Escallonia illinita
Escallonia illinita
Escallonia illinita

Escallonia laevis (Vell.) Sleumer

 
Escalloniaceae 21 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Escallonia laevis
Escallonia laevis
Escallonia laevis
Escallonia laevis

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.

 
Escalloniaceae 1,976 1,553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Escallonia rubra
Escallonia rubra
Escallonia rubra
Escallonia rubra

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.

 
Escalloniaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Escallonia virgata
Escallonia virgata
Escallonia virgata
Escallonia virgata