പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Corrigiola littoralis L.

 
Molluginaceae 154 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corrigiola littoralis
Corrigiola littoralis
Corrigiola littoralis
Corrigiola littoralis

Corrigiola telephiifolia Pourr. LC

 
Molluginaceae 75 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia
Corrigiola telephiifolia
Corrigiola telephiifolia
Corrigiola telephiifolia

Glinus lotoides L. LC

 
Molluginaceae 58 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glinus lotoides
Glinus lotoides
Glinus lotoides
Glinus lotoides

Mollugo cerviana (L.) Ser.

 
Molluginaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mollugo cerviana
Mollugo cerviana
Mollugo cerviana
Mollugo cerviana

Mollugo verticillata L.

 
Molluginaceae 210 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mollugo verticillata
Mollugo verticillata
Mollugo verticillata
Mollugo verticillata

Telephium imperati L.

 
Molluginaceae 89 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Telephium imperati
Telephium imperati
Telephium imperati
Telephium imperati