പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman

 
Orchidaceae 335 198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

 
Orchidaceae 3,721 2,784 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Anacamptis morio

Anacamptis picta (Loisel) R.M.Bateman

 
Orchidaceae 90 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis picta
Anacamptis picta
Anacamptis picta
Anacamptis picta

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

 
Orchidaceae 10,495 8,870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae 1,835 1,376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae 3,390 2,652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae 2,245 1,663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera x schulzei
Cephalanthera x schulzei

Chamorchis alpina (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 76 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina

Corallorhiza trifida Châtel.

 
Orchidaceae 141 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida

Cypripedium calceolus L. LC

 
Orchidaceae 1,116 786 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza angustata
Dactylorhiza angustata
Dactylorhiza angustata
Dactylorhiza angustata

Dactylorhiza devillersiorum P.Delforge

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Dactylorhiza devillersiorum
Dactylorhiza devillersiorum
Dactylorhiza devillersiorum

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó NT

 
Orchidaceae 405 288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

 
Orchidaceae 5,618 4,244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

 
Orchidaceae 699 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza insularis (Sommier ex Martelli) Landwehr

 
Orchidaceae 120 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

 
Orchidaceae 4,894 3,737 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.

 
Orchidaceae 3,719 2,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca

 
Orchidaceae 27 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza occitanica
Dactylorhiza occitanica
Dactylorhiza occitanica
Dactylorhiza occitanica

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó

 
Orchidaceae 641 449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó

 
Orchidaceae 94 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó LC

 
Orchidaceae 2,455 1,875 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver.

 
Orchidaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza sphagnicola

Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb.f.) Aver.

 
Orchidaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza sudetica
Dactylorhiza sudetica
Dactylorhiza sudetica
Dactylorhiza sudetica

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

 
Orchidaceae 85 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza viridis
Dactylorhiza viridis
Dactylorhiza viridis
Dactylorhiza viridis
Dactylorhiza x grandis
Dactylorhiza x grandis
Dactylorhiza x grandis
Dactylorhiza x grandis

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

 
Orchidaceae 1,602 1,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Loading...