പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman

 
Orchidaceae 269 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

 
Orchidaceae 2,649 1,949 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Anacamptis morio

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase LC

 
Orchidaceae 154 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis palustris
Anacamptis palustris
Anacamptis palustris
Anacamptis palustris

Anacamptis picta (Loisel) R.M.Bateman

 
Orchidaceae 72 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis picta
Anacamptis picta
Anacamptis picta
Anacamptis picta

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

 
Orchidaceae 8,252 6,976 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae 1,344 1,029 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae 2,558 1,981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae 1,759 1,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra

Chamorchis alpina (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 75 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina

Corallorhiza trifida Châtel.

 
Orchidaceae 104 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida

Cypripedium calceolus L. LC

 
Orchidaceae 1,011 604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus

Dactylorhiza devillersiorum P.Delforge

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Dactylorhiza devillersiorum
Dactylorhiza devillersiorum
Dactylorhiza devillersiorum

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó NT

 
Orchidaceae 286 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

 
Orchidaceae 4,022 3,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

 
Orchidaceae 496 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza insularis (Sommier ex Martelli) Landwehr

 
Orchidaceae 96 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

 
Orchidaceae 3,789 2,864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.

 
Orchidaceae 2,689 2,056 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca

 
Orchidaceae 27 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza occitanica
Dactylorhiza occitanica
Dactylorhiza occitanica
Dactylorhiza occitanica

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó

 
Orchidaceae 435 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó

 
Orchidaceae 59 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó LC

 
Orchidaceae 1,877 1,387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver.

 
Orchidaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza sphagnicola

Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb.f.) Aver.

 
Orchidaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza sudetica
Dactylorhiza sudetica
Dactylorhiza sudetica
Dactylorhiza sudetica

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

 
Orchidaceae 56 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza viridis
Dactylorhiza viridis
Dactylorhiza viridis
Dactylorhiza viridis

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

 
Orchidaceae 1,265 881 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens

Epipactis atrorubens x Epipactis distans

 
Orchidaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipactis atrorubens x Epipactis distans
Epipactis atrorubens x Epipactis distans
Epipactis atrorubens x Epipactis distans
Epipactis atrorubens x Epipactis distans

Epipactis bugacensis Robatsch

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Epipactis bugacensis

Epipactis distans Arv.-Touv.

 
Orchidaceae 16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipactis distans
Epipactis distans
Epipactis distans
Epipactis distans
Loading...