പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 3,067 2,124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies alba x Abies nordmanniana

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies alba x Abies nordmanniana

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 757 626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies bornmuelleriana Mattf.

 
Pinaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Abies bornmuelleriana
Abies bornmuelleriana
Abies bornmuelleriana

Abies cephalonica J.W.Loudon LC

 
Pinaceae 106 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière NT

 
Pinaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 319 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies forrestii Coltm.-Rog. LC

 
Pinaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies forrestii
Abies forrestii

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 275 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies kawakamii (Hayata) T.Itô

 
Pinaceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 456 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 150 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies nebrodensis Mattei

 
Pinaceae 21 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 961 597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 76 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pindrow (Royle ex D.Don) Royle LC

 
Pinaceae 18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 1,269 880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 154 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies recurvata Masters VU

 
Pinaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abies recurvata
Abies recurvata
Abies recurvata
Abies recurvata

Abies sibirica Ledeb. LC

 
Pinaceae 45 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière EN

 
Pinaceae 3,609 2,365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica

Cedrus atlantica x Cedrus libani

 
Pinaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrus atlantica x Cedrus libani
Cedrus atlantica x Cedrus libani
Cedrus atlantica x Cedrus libani
Cedrus atlantica x Cedrus libani

Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don LC

 
Pinaceae 4,084 2,653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrus deodara
Cedrus deodara
Cedrus deodara
Cedrus deodara

Cedrus libani A.Rich. VU

 
Pinaceae 3,409 2,310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrus libani
Cedrus libani
Cedrus libani
Cedrus libani

Keteleeria evelyniana Mast. VU

 
Pinaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Keteleeria evelyniana
Keteleeria evelyniana
Keteleeria evelyniana
Keteleeria evelyniana

Larix decidua Mill. LC

 
Pinaceae 4,597 3,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua

Larix kaempferi (Lindl.) Carrière LC

 
Pinaceae 125 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi

Larix laricina (Du Roi) K.Koch LC

 
Pinaceae 68 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Larix laricina
Larix laricina
Larix laricina
Larix laricina

Larix occidentalis Nutt. LC

 
Pinaceae 128 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis

Larix x marschlinsii Coaz

 
Pinaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii

Picea abies (L.) H.Karst. LC

 
Pinaceae 7,263 5,041 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies

Picea asperata Mast. VU

 
Pinaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea asperata
Picea asperata
Picea asperata
Picea asperata

Picea brachytyla (Franch.) E.Pritz.

 
Pinaceae 30 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea brachytyla
Picea brachytyla
Picea brachytyla
Picea brachytyla

Picea breweriana S.Watson VU

 
Pinaceae 45 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea breweriana
Picea breweriana
Picea breweriana
Picea breweriana

Picea chihuahuana Martínez EN

 
Pinaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea chihuahuana
Picea chihuahuana
Picea chihuahuana
Picea chihuahuana

Picea crassifolia Kom. LC

 
Pinaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Picea crassifolia
Picea crassifolia

Picea engelmannii Parry ex Engelm. LC

 
Pinaceae 107 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea engelmannii
Picea engelmannii
Picea engelmannii
Picea engelmannii

Picea glauca (Moench) Voss LC

 
Pinaceae 1,227 1,007 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea glauca
Picea glauca
Picea glauca
Picea glauca

Picea glehnii Mast. LC

 
Pinaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea glehnii
Picea glehnii
Picea glehnii
Picea glehnii

Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière LC

 
Pinaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea jezoensis
Picea jezoensis
Picea jezoensis
Picea jezoensis

Picea koyamai Shirasawa

 
Pinaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Picea koyamai
Picea koyamai

Picea likiangensis (Franch.) E.Pritz. VU

 
Pinaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea likiangensis
Picea likiangensis
Picea likiangensis
Picea likiangensis

Picea mariana Britton., Stern & Poggenb. LC

 
Pinaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea mariana
Picea mariana
Picea mariana
Picea mariana

Picea meyeri Rehder & E.H.Wilson NT

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Picea meyeri

Picea morrisonicola Hayata VU

 
Pinaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea morrisonicola
Picea morrisonicola
Picea morrisonicola
Picea morrisonicola

Picea neoveitchii Mast.

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Picea neoveitchii

Picea omorika (Pancic) Purk.

 
Pinaceae 546 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea omorika
Picea omorika
Picea omorika
Picea omorika
Loading...