പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 316 244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia cultriformis A.Cunn. ex G.Don LC

 
Fabaceae 34 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis

Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don

 
Fabaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,611 2,831 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens (J.C.Wendl.) Willd.

 
Fabaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia doratoxylon A.Cunn.

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 774 507 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 267 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 544 413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 663 352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R.Br.

 
Fabaceae 590 394 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia paradoxa DC.

 
Fabaceae 24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia pravissima F.Muell.

 
Fabaceae 30 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pravissima
Acacia pravissima
Acacia pravissima
Acacia pravissima

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 201 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia raddiana Savi

 
Fabaceae 24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,215 879 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia salicina Lindl. LC

 
Fabaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. LC

 
Fabaceae 260 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia verticillata (L'Hér.) Willd.

 
Fabaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata