പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthoprasium frutescens Spenn.

 
Lamiaceae 38 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens