പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciphylla aurea W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea

Aciphylla colensoi Hook.f.

 
Apiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi

Aciphylla squarrosa J.R.Forst. & G.Forst.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aciphylla squarrosa