പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aconitum anthora L.

 
Ranunculaceae 311 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum anthora
Aconitum anthora
Aconitum anthora
Aconitum anthora

Aconitum lycoctonum L.

 
Ranunculaceae 1,927 1,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum

Aconitum napellus L. LC

വത്സനാഭി
Ranunculaceae 4,269 3,285 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus

Aconitum variegatum L.

 
Ranunculaceae 237 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum