പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae 451 373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus