പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Actaea spicata L.

 
Ranunculaceae 878 583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea spicata
Actaea spicata
Actaea spicata
Actaea spicata