പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenophora liliifolia (L.) DC.

 
Campanulaceae 47 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenophora liliifolia
Adenophora liliifolia
Adenophora liliifolia
Adenophora liliifolia