പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern.

 
Asteraceae 1,310 867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostyles alliariae
Adenostyles alliariae
Adenostyles alliariae
Adenostyles alliariae

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh.

 
Asteraceae 1,690 1,300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostyles alpina
Adenostyles alpina
Adenostyles alpina
Adenostyles alpina

Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.

 
Asteraceae 407 258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenostyles leucophylla
Adenostyles leucophylla
Adenostyles leucophylla
Adenostyles leucophylla