പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops crassa Boiss. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 44 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 775 587 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops ligustica (Savign.) Coss.

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ligustica
Aegilops ligustica
Aegilops ligustica
Aegilops ligustica

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 101 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 119 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 67 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa