പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,104 4,578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave attenuata Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 1,796 1,585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave attenuata
Agave attenuata
Agave attenuata
Agave attenuata

Agave bracteosa S.Watson ex Engelm. LC

 
Asparagaceae 14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave bracteosa
Agave bracteosa
Agave bracteosa
Agave bracteosa

Agave fourcroydes Lem.

 
Asparagaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes

Agave salmiana Otto LC

 
Asparagaceae 36 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 428 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana