പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aira armoricana F.Albers

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira armoricana
Aira armoricana
Aira armoricana

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 270 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 56 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Aira praecox L.

 
Poaceae 73 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox

Aira provincialis Jord. LC

 
Poaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira provincialis
Aira provincialis
Aira provincialis
Aira provincialis

Aira tenorei Guss. LC

 
Poaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei