പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn. LC

 
Poaceae 22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella
Airopsis tenella