പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allocasuarina muelleriana (Miq.) L.A.S.Johnson

 
Casuarinaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allocasuarina muelleriana
Allocasuarina muelleriana
Allocasuarina muelleriana
Allocasuarina muelleriana

Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson LC

 
Casuarinaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata
Allocasuarina verticillata
Allocasuarina verticillata
Allocasuarina verticillata