പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Angelica archangelica L.

 
Apiaceae 902 663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica

Angelica atropurpurea L. LC

 
Apiaceae 227 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea

Angelica gigas Nakai

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica gigas
Angelica gigas

Angelica heterocarpa J.Lloyd LC

 
Apiaceae 66 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa

Angelica pachycarpa Lange

 
Apiaceae 15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa

Angelica polymorpha Maxim.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Angelica polymorpha

Angelica razulii Gouan

 
Apiaceae 130 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica razulii
Angelica razulii
Angelica razulii
Angelica razulii

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 5,528 3,776 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris