പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée

 
Brassicaceae 530 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa

Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 46 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 85 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,316 850 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana