പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. LC

 
Brassicaceae 1,011 800 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana