പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brassaia actinophylla Endl.

 
Araliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brassaia actinophylla