പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Camelina alyssum (Mill.) Thell.

 
Brassicaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camelina alyssum
Camelina alyssum

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

 
Brassicaceae 67 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa

Camelina rumelica Velen.

 
Brassicaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camelina rumelica
Camelina rumelica
Camelina rumelica
Camelina rumelica

Camelina sativa (L.) Crantz

 
Brassicaceae 83 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa