പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Centella asiatica (L.) Urb. LC

മുത്തിൾ
Apiaceae 407 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica