പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae 1,822 1,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae 3,375 2,638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae 2,231 1,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera x schulzei
Cephalanthera x schulzei