പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Corispermum declinatum Steph. ex Steven

 
Amaranthaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum declinatum
Corispermum declinatum
Corispermum declinatum
Corispermum declinatum

Corispermum gallicum Iljin

 
Amaranthaceae 19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum gallicum
Corispermum gallicum
Corispermum gallicum
Corispermum gallicum

Corispermum gmelini Bunge

 
Amaranthaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum gmelini
Corispermum gmelini
Corispermum gmelini
Corispermum gmelini

Corispermum intermedium Schweigg.

 
Amaranthaceae 50 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum intermedium
Corispermum intermedium
Corispermum intermedium
Corispermum intermedium

Corispermum pallasii Steven

 
Amaranthaceae 66 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii