പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coronilla coronata L.

 
Fabaceae 357 274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla coronata
Coronilla coronata
Coronilla coronata
Coronilla coronata

Coronilla cretica L.

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla cretica
Coronilla cretica
Coronilla cretica
Coronilla cretica

Coronilla glauca L.

 
Fabaceae 724 426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla glauca
Coronilla glauca
Coronilla glauca
Coronilla glauca

Coronilla juncea L.

 
Fabaceae 883 594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla juncea
Coronilla juncea
Coronilla juncea
Coronilla juncea

Coronilla minima L.

 
Fabaceae 1,231 840 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla minima
Coronilla minima
Coronilla minima
Coronilla minima

Coronilla repanda Boiss.

 
Fabaceae 35 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla repanda
Coronilla repanda
Coronilla repanda
Coronilla repanda

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch

 
Fabaceae 308 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla scorpioides
Coronilla scorpioides
Coronilla scorpioides
Coronilla scorpioides

Coronilla securidaca L.

 
Fabaceae 78 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla securidaca
Coronilla securidaca
Coronilla securidaca
Coronilla securidaca

Coronilla vaginalis Lam.

 
Fabaceae 48 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla vaginalis
Coronilla vaginalis
Coronilla vaginalis
Coronilla vaginalis

Coronilla valentina L. LC

 
Fabaceae 2,518 1,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla valentina
Coronilla valentina
Coronilla valentina
Coronilla valentina

Coronilla varia L.

 
Fabaceae 6,542 5,187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla varia
Coronilla varia
Coronilla varia
Coronilla varia

Coronilla viminalis Salisb.

 
Fabaceae 36 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronilla viminalis
Coronilla viminalis
Coronilla viminalis
Coronilla viminalis